המחלקה מתמחה בפרויקטים של תשתיות ובמימון פרויקטים, בדגש על פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי – PPP.
המחלקה מעניקה שירותים לגורמים ציבוריים ולגורמים פרטיים – יזמים ומממנים.
למחלקה ניסיון נרחב במיוחד בליווי הפרויקטים מטעם הגורמים הציבוריים – עורכי המכרזים והבעלים של הפרויקטים – המקנה לה פרספקטיבה מיוחדת ויתרונות ייחודיים.
פרויקטים בהם המשרד מעורב:
o פרויקט BOT קריית ההדרכה של צה"ל בנגב (עיר הבה"דים) – ליווי ועדת המכרזים של משרד הבטחון בתהליך המכרזי לבחירת הזכיין, החל משלב המיון המוקדם, דרך שלב המכרז, ותהליך הסגירה הפיננסית, וכן ליווי הרשות הממונה בשלב הקמת הפרויקט. התהליך המכרזי שגובש ויושם בפרויקט זה, ובפרט שלב ה-Best & Final שכלל סגירה פיננסית מלאה על ידי שני המתמודדים שנבחרו להשתתף בשלב זה, תוך כדי התהליך המכרזי, דרש גיבוש ויישום הסדרים משפטיים יצירתיים, חדשניים ומורכבים, וזכה להערכה רבה.
o פרויקט BOT קריית התקשוב של צה"ל בנגב – ליווי ועדת המכרזים של משרד הבטחון בתהליך המכרזי. התהליך נמצא כיום בשלב המיון המוקדם וגיבוש מסמכי המכרז והסכם הזיכיון.
o פרויקט BOT השוק הסיטוני לפירות וירקות – ליווי ועדת המכרזים הבין-משרדית בראשות סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר בתהליך המכרזי. התהליך נמצא כיום בשלב המיון המוקדם וגיבוש מסמכי המכרז והסכם הזיכיון.
o פרויקט BOT מתקן ההתפלה באשקלון – ליווי הרשות הממונה בניהול השוטף של הפרויקט הנמצא בשלב ההפעלה.
o פרויקט BOO מתקן ההתפלה בפלמחים – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית בראשות סגן בכיר לחשכ"ל במשרד האוצר בתהליך להרחבת המתקן, כולל תהליך הסגירה הפיננסית, וכן ליווי הרשות הממונה בשלב הקמת הפרויקט ובניהול השוטף של הפרויקט הנמצא כיום בשלב ההפעלה.
o פרויקט BOT מתקן ההתפלה בחדרה – ליווי הרשות הממונה בניהול השוטף של הפרויקט הנמצא בשלב ההפעלה.
o פרויקט BOT מתקן ההתפלה בשורק – ליווי הרשות הממונה בניהול השוטף של הפרויקט בשלב הקמת הפרויקט ובניהול השוטף של הפרויקט הנמצא כיום בשלב ההפעלה.
o פרויקט BOT מתקן ההתפלה באשדוד – ליווי הרשות הממונה בניהול השוטף של הפרויקט הנמצא כיום בשלב ההקמה.
o פרויקט BOT הקטעים הצפוניים של כביש חוצה ישראל – ליווי קונסורציום של גורמים מהמגזר הפרטי בתהליך המיון המוקדם.