אגודות שיתופיות – הצבעות אלקטרוניות

עדכון לקוחות

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 21.3.2024 פורסם תיקון לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) העוסק בהצבעה אלקטרונית באסיפות כלליות של חברי האגודה.

גם לפני תיקון התקנות הנוסח היה כזה שלכאורה לא הייתה מניעה מעריכת הצבעות באסיפה הכללית בדרך של הצבעה אלקטרונית, אם תקנון האגודה לא מנע הצבעות באופן כאמור. גם בפרקטיקה, בתקופת הקורונה ונוכח כורח הנסיבות, פורסם ע"י רשמת האגודות השיתופיות נוהל המאפשר קבלת החלטות שהתקבלו בהצבעה אלקטרונית, אם לא קיימת מניעה מפורשת בתקנון האגודה, והסדר זה המשיך לחול גם לאחר תקופת הקורונה.

יחד עם זאת, במסגרת פסק הדין של השופט אלכסנדר רון (בבית המשפט המחוזי בירושלים), בעניין מושב שדות מיכה, בוטלו בחירות לרשויות האגודה שנערכו בצורה משולבת, (פיזית ודיגיטלית), בין היתר, בשל העובדה שספק רב בעיני השופט אם עומדת לרשמת האגודות השיתופיות הסמכות לקבוע הסדר זה בצו מטעמה. בעקבות פסיקה זו ונוכח העובדה שהיא הובילה אגודות רבות להימנע מעריכת הצבעות באופן דיגיטלי, ביקש מחוקק המשנה להסדיר עניין זה בתקנות, באופן בו הקבוע בהן גובר על הוראות תקנון האגודה, גם אם הוא קובע אחרת.

בהתאם לתיקון ניתן לערוך הצבעות באסיפה הכללית בצורה אלקטרונית, ובכלל זה הצבעה בבחירות לרשויות האגודה,  בהתקיים, בין היתר, כל התנאים המפורטים להלן:

1. ההחלטה בדבר הצבעה בדרך אלקטרונית תתקבל על ידי הוועד, לעניין מסוים או באופן כללי, אלא אם תקנון האגודה קובע שהחלטות בנושא זה של אופן ההצבעה יתקבלו באסיפה הכללית, ובמקרה כאמור ההחלטה בעניין תתקבל באסיפה הכללית.

2. הוועד נקט באמצעים הדרושים על מנת לוודא שההצבעה האלקטרונית נעשית בצורה אמינה ובטוחה (יכולת זיהוי, מניעת כפל הצבעות, הגנה מפני חדירות ועוד).

3. הוועד נקט באמצעים על מנת לוודא שניתן לשקלל את תוצאות ההצבעה.

4. הוועד נקט באמצעים לוודא שנשמרת חשאיות ההצבעה.

5. הוועד נקט באמצעים לוודא שכל חברי האגודה יכולים להשתתף בהצבעה האלקטרונית, הן בהיבט של הנגישות והן בהיבט של מתן הסברים מספקים בקשר עם ההצבעה האלקטרונית.

6. הוועד נקט באמצעים על מנת לוודא שההודעות הנדרשות בקשר עם ההצבעה האלקטרונית (עצם קיום ההצבעה בדרך זו ועיתוייה)  נמסרו לחברי האגודה.

בנוסף, התקנות מעניקות סמכות לרשם להורות על קיום בחירות לרשויות האגודה באופן אלקטרוני אם מצא, לאחר חקירה, כי יש בכך כדי לפגוע בזכותם של חברי האגודה לבחור ולהיבחר, וכן להורות, לאחר חקירה, על אי קיום בחירות באופן אלקטרוני במקרה שעריכתן באופן אלקטרוני עלולה להיעשות באופן המפר את הוראות התקנות.

לסיכום, אנו סבורים שהצבעה באסיפה הכללית בדרך של הצבעות אלקטרוניות יכולה להגדיל את אחוזי ההצבעה באסיפות, דבר כשלעצמו הוא מבורך, אך לפני עריכת הצבעה באופן זה יש לוודא שהוראות התקנות מקוימות במלואן, שכן יש בעמידה בהן כדי להגן על כל האינטרסים הרלוונטיים (נגישות לכל, אמינות ההצבעה וחשאיותה וכד') וכן כדי להימנע מהאפשרות של ביטול הצבעה שנערכה באופן שאינו מקיים את הוראות הדין.

בשאלות ובירורים בעניינים אלו, כמו גם בכל ענין אחר, ניתן לפנות אל צוות מחלקת הקואופרציה, ההתיישבות והחקלאות של משרדנו, לפי פרטי התקשורת הרשומים מטה.

קישור לנוסח התיקון בקובץ התקנות

*הכותבת הינה עו"ד, קרנית אקריש, שותפה במחלקה המסחרית – אגודות שיתופיות, התיישבות וחקלאות.