ארכות נוספות לביצוע תשלומים לרשויות וחיובים מכח פסקי דין או חוזים (חרבות ברזל – הוראת שעה)

עדכון לקוחות

לקוחות וחברים יקרים,

בהמשך לפרסומים קודמים שלנו בנושא ונוכח התארכות הלחימה, ויחד איתה הארכת תוקפן של הוראות השעה בנושא, נבקש לעדכנכם באשר למצב הדברים הנוכחי לגבי דחיית מועדים לקיום חיובים מסויימים ל"צדדים מוגנים" (כפי שיפורט להלן), זאת נוכח חקיקת התיקון לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 ("הוראת השעה המקורית") – תיקון אשר נכנס לתוקפו ביום 31 בדצמבר 2023 ("תיקון מס' 1")

לפי הוראת השעה המקורית נדחו המועדים לביצוע חיוביהם של תושבים שפונו מן העוטף (כולל ישובי "קו שני"), ומקו העימות בצפון הארץ, של אנשי כוחות הביטחון וההצלה, של שבויים, נעדרים, חטופים, של בני זוגם החייבים יחד עמם, של עזבונם של מי שנספו באירועי חרבות ברזל, ובמקרים מסויימים – גם של תאגידים שבשליטתם של כל אלה – ככל שחיובים אלה הם מכח דין, פסק דין או חוזה וככל שמועד קיומם חל ב- 30 הימים שלאחר מתקפת הטרור ב – 7 באוקטובר 2023 ("תקופת ההגנה הראשונה"). תקופת ההגנה הראשונה ודחיות המועד לביצוע חיובים אלה הוארכה על ידי שר הבטחון מספר פעמים – עד ליום 31 בדצמבר 2023.

ב- 31 בדצמבר 2023, המועד בו פקעה סמכות שר הביטחון לשוב ולהאריך תקופות אלו, חוקק תיקון מס' 1, הקובע תקופת הגנה נוספת – בין 1 בינואר 2024 ל – 29 בפברואר 2024 ("תקופת ההגנה השניה") – לגבי אוכלוסיה מצומצמת יותר, ומאריך את תוקפה של ההגנה שניתנה מכח הוראת השעה המקורית. 

לעיון בנוסח הנוכחי של הוראת השעה המקורית בשילוב תיקון מס' 1 ("הוראת השעה המשולבת") לחצו על הקישור

להלן עיקרי הוראת השעה המשולבת 

1. הוראת השעה המשולבת חלה על חיובים שנועדו להתקיים בין 7 באוקטובר 2023 ל – 29 בפברואר 2024 (בחלוקה לתקופת הגנה הראשונה ולתקופת ההגנה השניה).

2. בכל הנוגע לתקופת ההגנה הראשונה, הוראת השעה המשולבת חלה על חיילים* (כולל אנשי מילואים), שוטרים, סוהרים בתפקידים מסויימים (מבצעיים, סוהרים באגפים בטחוניים וכד'), כבאים, נעדרים, חטופים שבויים, תושבי ישובי "העוטף" וישובי קו העימות בצפון הארץ שפונו, שבויים, חטופים, נעדרים, עובדים או מתנדבים בהיקף של משרה מלאה, במד"א ובגופים דומים, ופצועי חרבות ברזל שאושפזו שבעה ימים לפחות.

3. בכל הנוגע לתקופת ההגנה השניה, הוראת השעה המשולבת חלה על מי שבמהלך תקופת ההגנה השניה היו חיילים (חובה וקבע) שזכאים לתוספת רמת פעילות א' או ב', חיילי מילואים בצו 8, שוטרים ביחידות מיוחדות (ימ"מ, ימ"ס, גדעונים), סוהרים בתפקידים מסויימים (מבצעיים, סוהרים באגפים בטחוניים וכד'), כבאים ביחידות מסויימות, נעדרים חטופים ושבויים. כמו כן חלה הוראת השעה המשולבת גם על מי שפונו מבתיהם במהלך תקופת ההגנה הראשונה.

4. הוראת השעה המשולבת חלה גם על בני זוג (ככל שהם חייבים יחד עם מי שנמנה בסעיפים 2 ו – 3 לעיל)  או עזבון של מי שנמנה עם האוכלוסיות שצויינו לעיל ועל  תאגידים מסויימים – חברות שיש להן לא יותר מחמישה בעלי מניות ובעל השליטה בהן (המחזיק לפחות 50% מהון המניות שלהן) הוא איש כוחות הבטחון וההצלה, נעדר, חטוף, שבוי, או מפונה, וכן שותפויות רשומות שאדם כאמור הוא שותף בלתי מוגבל בהן ושולט ב- 50% מנכסיהן.

5. כל היחידים והתאגידים המנויים בסעיפים 2 ו – 4 לעיל ייקראו להלן: "הצדדים המוגנים", וכל אחד מהם – "צד מוגן".

6. מועד עשיית פעולה של צד מוגן לפי הסכם (לרבות שטרי חוב ושיקים) שחל בתקופת ההגנה הראשונה נדחה עתה ב – 145 יום או עד ל – 29 בפברואר 2024 (לפי המוקדם מבין המועדים).

7. מועד עשיית פעולה של צד מוגן לפי הסכם (לרבות שטרי חוב ושיקים) שחל בתקופת ההגנה השניה נדחה עתה ב – 31 יום או עד ל – 29 בפברואר 2024 (לפי המוקדם מבין המועדים).

8 ההגנה תחול אם הצד המוגן מסר הודעה על כך לצד השני (ואם מסר הודעה כזו – חזקה שהתקיימו בו הנסיבות ההופכות אותו לצד מוגן, אלא אם הוכח אחרת).

9. דחיית חיוב כספי בהתאם להוראת השעה המשולבת לא תגרור חיוב בריבית פיגורים.

10. מועדי קיום חיובים שנקבעו על ידי בית משפט או בית דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכויות שפיטה על פי דין ואשר חלים בתקופת ההגנה – יידחו לגבי צדדים מוגנים (ללא צורך במתן הודעה – לגבי מועד חיוב שחל בתקופת ההגנה הראשונה (והדחייה תהיה עד 29 בפברואר 2024, או עד לחלוף 145 ימים מהמועד המקורי  לפי המוקדם מבין המועדים), ובכפוף להודעה – לגבי מועד חיוב שחל בתקופת ההגנה השניה (והדחיה תהיה עד 29 בפברואר 2024, או עד לחלוף 31 ימים מהמועד המקורי  לפי המוקדם מבין המועדים). עם זאת בית משפט, בית דין או כל גוף שיפוטי כאמור, יוכל להורות, לאחר מתן זכות טיעון לצד המוגן בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, על אי קיום דחיה או על קיצור תקופת הדחייה לגבי חיוב החל בתקופת הדחיה השניה. 

11. מועדי תשלום לרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין  אשר חלים בתקופת ההגנה הראשונה ו/או השניה – יידחו לגבי צדדים מוגנים (כאשר במקרה זה בלבד תינתן ההגנה בתקופת ההגנה השניה גם למי שעומד בקריטריונים שנקבעו לזכאות בתקופת ההגנה הראשונה – שהם מרחיבים יותר)  – ללא צורך במתן הודעה – למעט פצועים ומתנדבים לכוחות ההצלה – שם תידרש הודעה – ואם ניתנה, חזקה שהתקיימו הנסיבות ההופכות את נותן ההודעה לצד מוגן, אלא אם הוכח אחרת).

החרגות להוראת השעה

12. הוראת השעה המשולבת אינה חלה על: (א) חוזים בהם שני הצדדים הם צדדים מוגנים; (ב) הסכמי עבודה; (ג) תשלום מזונות (מכח הסכם או פסיקה); (ג) תשלומים בעסקת תשלומים בכרטיס אשראי על טובין או שירותים שכבר סופקו; (ד) תשלום אגרה על שירות מקוון שהתבקש על ידי צד מוגן במהלך תקופת ההגנה ו – (ה) חיובים מכח הסכמים שנחתמו בתקופת ההגנה הראשונה או השניה (בהתאמה).

הערות והבהרות

13. אין בהוראת השעה המשולבת התייחסות לאגודות שיתופיות – כך שחלק ניכר מהתאגידים בישובי העוטף ובגבול הצפון אינו מוגן מכח הוראת השעה המשולבת.

14. נוכח המורכבות של ההסדר הקבוע בהוראת השעה המשולבת, ונוכח ההתפתחויות הבטחוניות, אנו מציעים כי החלת הוראות הוראת השעה המשולבת תיעשה על בסיס התייעצויות נקודתיות על פי עובדות כל מקרה ומקרה. 

 

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

*הכותב הינו עו"ד אמיר זולטי, שותף וראש תחום היי טק במשרדנו.

משרדנו עומד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.