במשפט אחד – קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות

במשפט אחד - עדכון לקוחות

רקע
ביום 29.3.2017 נחתם הסכם קיבוצי כללי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית. ביום 15.3.2018 חתם שר העבודה והרווחה, חיים כץ, על צו הרחבה, לפיו ההסכם הקיבוצי הכללי יורחב ויחול על כל העובדים והמעסיקים בישראל. ביום 24.4.18 פרסמו הצדדים להסכם הקיבוצי הבהרה להסכם.

תחולת הצו – הצו נכנס לתוקפו ביום 1.4.2018.

התחולה
שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך שיעמוד על 42 שעות עבודה. נקבע, כי קיצור שבוע העבודה יתבצע מבלי שיופחת שכרו של העובד כתוצאה מכך. על המעסיק לקבוע יום אחד מוגדר בשבוע, בו העבודה תסתיים שעה אחת קודם (להלן – "היום המקוצר"). לעניין זה יובהר, כי הוראות הצו אינן מחייבות את המעסיק לקבוע יום מוגדר אחיד בשבוע לכלל העובדים, ויכול הוא לקבוע לכל עובד או קבוצת עובדים יום מקוצר שונה.

חשוב!
על המעסיק להגדיר לעובדיו שעה שלמה ביום הקצר, ואין לחלק את השעה לימים נפרדים במהלך השבוע, אא"כ העובד מועסק בעבודה במשמרות.

היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצורכי העובדים. עם זאת, הצו מאפשר למעסיק, כאשר קיים צורך בכך, לשנות את היום המקוצר ולקבוע במקומו יום מקוצר אחר.

ככל שהעובד יעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, הוא יהא זכאי לתגמול שעות נוספות החל מאותה שעה בהתאם לדין.

בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.

קיצור שבוע העבודה יחול גם על עובדים העובדים יותר מ-42 שעות אך פחות מ-43 שעות עבודה בשבוע. עם זאת, צו ההרחבה קובע כי הוראותיו לא יאפשרו תוספות שכר, הפחתת שעות עבודה או שינויים בתנאי העבודה של עובדים, שהועסקו לפני חתימת הצו 42 שעות עבודה או פחות בשבוע.

בהתאם להבהרה עליה חתמו הצדדים להסכם הקיבוצי, עלה שכר המינימום במשק בהתאם, כך שהנו עומד על סך של 29.12 ₪ לשעה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתתעורר בעניין זה ובכל עניין.

 


המידע המוגש לעיל הינו מידע כללי בלבד, אין בו כדי להוות ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא אינו תחליף לקבלת יעוץ משפטי ו/או חוות דעת.