דיני עבודה – חוזר קורונה ינואר 2022

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים, בעקבות השינויים בחקיקת הקורונה התקפים מה- 5.8.2021, ליקטנו עבורכם מקבץ (לא ממצה) של הוראות חוק הנוגעות לקורונה, בידודים, דמי בידוד ושיפוי בגין דמי בידוד, אשר לטעמנו עשוי לשמש אתכם בתקופה מאתגרת זו.

התנאים לזכאות לדמי בידוד:

1. העובד נעדר ממקום העבודה עקב שהייה בבידוד.

2. העובד שוהה בבידוד ולא במחלה (חולים מאומתים מקבלים דמי מחלה רגילים).

3. העובד דיווח למשרד הבריאות על כניסה לבידוד עד 4 ימים לאחר תחילת הבידוד (אם הדיווח נמסר לאחר שעברו יותר מ-4 ימים, התקופה שבגינה יהיה זכאי העובד לדמי בידוד תתחיל רק 4 ימים לפני הדיווח).

4. העובד העביר למעסיק אישור המעיד כי דיווח במועד למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד.

    שימו לב – עובדים שנכנסו לבידוד לאחר שחזרו מנסיעה פרטית לחו"ל לא יקבלו דמי בידוד ולא ירדו להם ימי מחלה. עובדים שנכנסו לבידוד לאחר שחזרו מנסיעה לחו"ל מטעם העבודה לחו"ל יקבלו דמי בידוד.

 

תקופת הזכאות לדמי בידוד

♦ תקופת הבידוד המקסימלית עבורה ניתן לקבל דמי בידוד הינה 7 ימים או עד למועד קבלת תוצאה שלילית שנייה בבדיקת קורונה (ככל שהבדיקה השנייה נערכה ביום השביעי לבידוד),המאוחר מביניהם.

  שימו לב – עובד שנבדק בבדיקת הקורונה השנייה ביום השמיני לבידוד ואילך, יקבל תשלום עבור 7 ימים בלבד.

 

דמי בידוד

♦ התשלום עבור תקופת הבידוד יהא בגין ימי עבודה בלבד, היינו, הימים בהם היה אמור העובד לעבוד במשרתו הרגילה, אך נעדר מעבודתו בשל שהייה בבידוד.

♦ העובד לא זכאי לתשלום בגין יום העבודה הראשון בו נעדר מעבודתו בשל בידוד, אלא אם בחר לנצל יום חופש / קיים הסדר מיטיב אשר קובע זכאות לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון / חובת הבידוד צמחה בנסיבות שהעובד נשלח לחו"ל מטעם המעסיק.

שימו לב – לפי הפרסומים בכלי התקשורת, בעוד מספר ימים עשויה להתקבל החלטה, לפיה התשלום עבור תקופת הבידוד יחול כבר מהיום הראשון לבידוד.

ניכוי ימי מחלה – בתקופת הבידוד, מעסיק רשאי להפחית עד 3 ימי מחלה מיתרת ימי המחלה של העובד.

מועד תשלום דמי בידוד – דמי הבידוד ישולמו לעובד במועד בו היה משתלם שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שהעובד מסר למעסיקו העתק מהדיווח לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. ככל שלא עשה כן, ישולמו דמי הבידוד במועד הקרוב לתשלום שכר עבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.

 

שיעור תשלום דמי בידוד

דמי הבידוד יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו, וכן הרכיבים אשר יבואו בחשבון השכר המשמש בסיס לחישוב (שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית/מקצועית).

עובדים הזכאים לתשלום מלא עבור דמי הבידוד:

♦ עובד שחייב בבידוד למרות שהוא מחוסן או מחלים.

♦ עובד קטין בבידוד.

♦ עובד שהחל את תהליך החיסון אך טרם השלים אותו.

♦ עובד שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן.

♦ הורה שלא התחסן ושוהה בבידוד בשל ילדו המחויב בבידוד.

♦ הורה מלווה, קרי עובד הנעדר מהעבודה משום שילדו חייב בידוד, בכפוף לכך שההורה האחר לא נעדר באותו זמן, ושילדו אינו בבידוד משום שזה חזר מחו"ל / חולה קורונה.

שימו לב – להורים מלווים שנעדרו מעבודתם לסירוגין יופחת התשלום בעד יום העבודה הראשון רק מהתשלום המגיע להורה שנעדר ראשון . כמו כן, לא יופחתו יותר מ- 3 ימי מחלה סך הכל לשני ההורים המלווים יחד.

עובדים הזכאים לדמי בידוד מופחתים בשיעור של 75% משיעור דמי הבידוד:

♦ כל מי שלא נמצא ברשימה לעיל (בעיקר עובדים המסרבים להתחסן ושלא הייתה לגביהם מניעה רפואית להתחסן).

 

 

זכאות לשיפוי מהמדינה

כל מעסיק אשר שילם לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד, יוכל לקבל שיפוי מביטוח לאומי עבור דמי הבידוד ששילם.

השיפוי יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם הודיע משרד הבריאות למוסד לביטוח לאומי, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו או שהיית ילדו בבידוד, לפי העניין. לכן, חשוב לוודא כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, אזי התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

שימו לב – במקרים המפורטים להלן לא יינתן שיפוי:

♦ העובד המשיך לעבוד בשכר בזמן תקופת הבידוד. ואולם, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.

♦ העובד נכנס לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.

♦ עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת – במקרה כזה, המעסיק זכאי לדמי בידוד עבור העובד עד ליום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

 

שיעור השיפוי

המדינה תשפה מעסיק ששילם דמי בידוד בהתאם להוראות החוק, כמפורט להלן:

♦ בעד יום הבידוד הראשון – המעסיק לא יקבל תשלום.

גם מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד בגין היום הראשון מכוח הסדר מיטיב / מעסיק שעובדו נדרש לבידוד עקב נסיעת עבודה לחו"ל מטעם המעסיק – לא זכאי לשיפוי בעד העלות בגין יום אחד בתקופת הבידוד.

שימו לב – בהתאם לפרסומים תקשורתיים, בימים הקרובים עשויה להתקבל החלטה, לפיה השיפוי יחול מהיום הראשון לבידוד.

♦ עבור יום הבידוד השני – 100% מהסכום ששולם.

♦ עבור שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד – המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק – 50% מהסכום ששולם, למעסיק שביום 1.8.2020 העסיק למעלה מ-20 עובדים, ו- 75% מהסכום ששולם למעסיק שבמועד זה העסיק עד 20 עובדים.

♦ בעד עלויות נלוות בהן נשא המעסיק (הנובעות מתשלום דמי בידוד) – שיפוי בסכום השווה לעלויות הנלוות בפועל, ועד 30% מדמי הבידוד ששולמו לעובד.

 שימו לב מהתשלום מנוכים ימי מנוחה וחג, וכן לא יקוזזו חובות מעסיקים מהתשלום.

 

הגשת בקשה לשיפוי

♦ בקשה לשיפוי עבור תקופת בידוד שהחלה לפני יום 4.8.2021,תוגש למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק באופן מקוון עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או ילדו.

♦ בקשה לשיפוי עבור תקופת בידוד שהחלה מיום 5.8.2021 עד 22.8.2022,ניתן להגיש בקשות לפי התאריכים המפורטים להלן:

מתי הסתיימה תקופת הבידוד?       עד מתי ניתן להגיש תביעה לדמי בידוד?​

החל מ – 5 באוגוסט 2021                ניתן להגיש בקשה מ- 22.11.21  עד 19.2.22

​ספטמבר 2021                               ​ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד ה-19.2.22

אוקטובר 2021                               ניתן להגיש בקשה מ-22.11.21 עד ה-19.2.22 ​

נובמבר 2021​                                 ניתן להגיש בקשה מ-16.12.21 עד ה-28.2.22

​דצמבר 2021                                 ניתן להגיש בקשה מ-16.1.22 עד ה-31.3.22

ינואר 2022​                                    ניתן להגיש בקשה מ-16.2.22 עד ה-1.5.22 ​

פברואר 2022​                                ניתן להגיש בקשה מ-16.3.22 עד ה-29.5.22 ​

 

לנוחותכם, קישור לאתר הביטוח הלאומי ובו הסבר להגשת בקשה כאמור. לקישור לחצו כאן

 

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.  

 


הכותבעו"ד שבתאי (שבי) מיכאלי, הינו שותף וראש מחלקת דיני עבודה


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.