הארכת תקופת כהונה – אגודות שיתופיות 

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וחברים יקרים,

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 22.11.2023 אושר בכנסת, בקריאה שלישית, חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד – 2023 ("החוק"), העוסק בדחיית מועדים בתאגידים שונים, לרבות אגודות שיתופיות.

החוק קובע שתי תקופות קובעות:

"התקופה הקובעת הראשונה" – מיום 7.10.2023 ועד ליום 22.11.2023.

"התקופה הקובעת השנייה" – מיום 23.11.2023 ועד ליום 7.1.2024.

סעיף 15 לחוק, העוסק באגודות שיתופיות קובע:

1.  במקרה בו המועד לכינוס אסיפה כללית ראשונה חל בתקופה הקובעת הראשונה או השניה, המועד יידחה בארבעה חודשים. על אף האמור, האגודה רשאית לקיים בחירות לרשויות האגודה לפני המועד לעיל, אם הוועד הזמני קיבל החלטה בעניין.

2. במקרה בו הסתיימה תקופת הכהונה של רשות מרשויות האגודה בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, תוארך הכהונה בארבעה חודשים, אלא אם אותה רשות החליטה לקיים את הבחירות קודם לכן.

3. במקרה בו פחת מספר החברים באיזו מרשויות האגודה, בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, תהיה אותה רשות רשאית להמשיך בפעילותה עד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור, אלא אם פחת מספר החברים מהמינימום בה היא רשאית לפעול.

4. במקרה בו תמה תקופת הכהונה של איזו מרשויות האגודה והיא המשיכה לפעול בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות והיום האחרון לכהונתה, על פי הוראות הפקודה, חל בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, תוארך תקופת הכהונה בארבעה חודשים נוספים, אלא אם אותה רשות החליטה לקיים את הבחירות קודם לכן.

עוד קובע החוק, שתקופת כהונה בהתאם להוראות חוק זה, לא תוארך יותר מפעם אחת.

חשוב לשים לב שברירת המחדל על פי החוק, היא הארכת תקופת הכהונה ולא קיום בחירות במועדן. לפיכך, במקרה בו רשות מרשויות האגודה קיבלה החלטה לקיים את הבחירות במועדן או לפני תום תקופת ההארכה הקבועה בחוק, הוועד נדרש להודיע על כך לחברי האגודה ולרשם האגודות השיתופיות בהקדם האפשרי. במקרה כאמור, רשאי רשם האגודות השיתופיות להורות שלא תתקיימנה הבחירות במועד הנקבע ע"י האגודה אך ורק אם בשל המצב הבטחוני המיוחד קיום הבחירות במועד האמור בהחלטת הוועד יפגע פגיעה ממשית בזכות של חברי האגודה לבחור או להיבחר. על החלטת הרשם ניתן לערער לפני בית משפט לעניינים מינהליים.

אנו ממליצים לכל אגודה שיתופית לבחון האם מועדי סיום הכהונה של איזו מרשויותיה חלים בתקופה הקובעת הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה, וככל שכן, לבחון האם לפעול על פי הוראות החוק בקשר עם הארכת תקופת הכהונה, או לקיים את בחירות במועדן, בהתאם לתנאים הקבועים לכך בחוק. אנו סבורים, כי ההחלטה אם לקיים את הבחירות לרשויות האגודה במועדן, מחייבת בדיקה של כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיה של האגודה.

בשאלות ובירורים בעניינים אלו, כמו גם בכל ענין אחר, ניתן לפנות אל צוות מחלקת הקואופרציה וההתיישבות של משרדנו, לפי פרטי התקשורת הרשומים מטה.

קישור לנוסח המלא ‎⁨של החוק, באתר נבו‎⁨

*הכותבת הינה עו"ד, קרנית אקריש, שותפה במחלקה המסחרית – אגודות שיתופיות, התיישבות וחקלאות.