הגדרת השוק הרלוונטי בהגבלים עסקיים

מכון אלי הורוביץ לניהול אסטרטגי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב