התקשרות בהסכמי שיתוף פעולה בתחום אספקת חשמל באמצעות רישיון מספק וירטואלי ללקוחות במגזר הקיבוצי

מאיה - אתר הבורסה לנירות ערך

עוזי מור, שותף וראש המחלקה המסחרית במשרדנו, ייצג את משק אנרגיה בהסכם לשיתוף פעולה בינם לבין דליה חברות אנרגיה בע"מ – שיתוף הפעולה ייעשה באמצעות תאגיד משותף, חדש, שיציע ללקוחות הסקטור הקיבוצי אספקת חשמל בתעריפים אטרקטיביים. התאגיד המשותף יפעל כמספק וירטואלי (מספק ללא אמצעי ייצור). התאגיד המשותף ייצר את החשמל שיידרש לו באמצעות מתקני ייצור ומתקני אגירה שיוקמו על ידו, וכן, ירכוש חשמל (לרבות חשמל "ירוק" ממתקנים סולאריים) מבעלי מניותיו או מצדדים שלישיים.

דיווח לבורסה של משק אנרגיה

דיווח לבורסה של דליה חברות אנרגיה בע"מ