חוזר דיני עבודה – מרץ 2023

במשפט אחד - עדכון לקוחות

הרינו מתכבדים להגיש לכם תמצית עדכונים בתחום משפט העבודה במגוון נושאים:

1. עדכון שכר המינימום החל מיום 1.4.2023;

2. ביה"ד הארצי הרחיב את המונח יחסי מרות גם ל"יחסי השפעה" ביחס להבעת אי ההסכמה מצד המוטרד.ת כלפי ההצעות בעלות אופי מיני או ההתייחסויות המתמקדות במיניותה.ו;

3. תזכורת להגשת דוחות בהתאם לתיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת – עד 1.6.2023;

4. עדכון קצובת נסיעות בהתאם לרפורמת "דרך שווה" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

1. עדכון שכר המינימום החל מיום 1.4.2023

שכר המינימום יעודכן החל מיום 1.4.2023 (משכורת אפריל), כדלקמן:
עובד חודשי במשרה מלאה – סך של 5,571.75 ₪ (במקום 5,300 ₪);
עובד שעתי – סך של 30.61 ₪ לשעה (במקום 29.12. ₪).
כמו כן, עודכן השכר הממוצע במשק, העומד נכון ליום 1.1.2023 על סך של 11,730 ₪.

2ביה"ד הארצי הרחיב את המונח יחסי מרות גם ל"יחסי השפעה" ביחס להבעת אי ההסכמה        מצד המוטרד.ת כלפי ההצעות בעלות אופי מיני או ההתייחסויות המתמקדות במיניותה.ו

בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, כאשר מתקיימים יחסי מרות, אין צורך להביע אי הסכמה ("הראה למטריד כי אינו מעוניין") להצעות חוזרות בעלות אופי מיני או להתייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות המוטרד.ת, כדי שאלו יהוו הטרדה מינית.
לראשונה, בית הדין הארצי הגדיר "יחסי השפעה" במקום העבודה, בהקשר של החוק למניעת הטרדה מינית, בציינו כי מדובר במקרים שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה). נקבע, כי גם אם לא התקיימו יחסי כפיפות בין המטריד למוטרד, אולם עשויה להיות למטריד משום השפעה על עבודת המוטרד, אם בשל וותקו, מעמדו במקום העבודה, קשריו עם הממונים וכיוצ"ב, יכול בית הדין לקבוע, כי התקיימו יחסי השפעה. בית הדין קבע, כי ביחסי השפעה רף ההוכחה המוטל על המוטרד.ת ביחס להוכחת אי ההסכמה מצדו.ה נמוך מהרגיל.

האינדיקציות שנקבעו בפסק הדין, על מנת לקבוע אם מתקיימים יחסי השפעה (רשימה זו איננה רשימה סגורה, ועשויה להתרחב בהמשך):

כוח מקצועי – כאשר קיים פער מקצועי בין המטריד למוטרד.

מהות התפקיד – כאשר תפקיד המטריד בכיר / נחשב יותר.

מעמד המטריד – וותק, טיב קשריו עם העובדים האחרים, לרבות עם הממונה, שמו ומוניטין.

פער גילים בין המטריד למוטרד.

בית הדין הארצי קבע, כי בין שף לבין מלצרית במלון אין מתקיימים יחסי מרות (בהיעדר יחסי כפיפות ביניהם), אך מתקיימים יחסי השפעה, בנסיבות שהשף שימש בתפקיד בכיר יחסית והמלצרית עובדת זוטרה, וכן משום שהמלצרית היתה עובדת חדשה בעוד שהשף היה ותיק, ומקושר גם עם העובדים וגם עם בכירים במלון.

כמו כן, בפסק הדין הושם דגש על "עמודי התווך" של חובות המעסיק בבירור תלונה בדבר הטרדה מינית: תיעוד ההליך באמצעות רישום מדויקקיום בחינה יסודיתקבלת החלטה אופרטיבית. נקבע, כי המעסיקה לא עמדה בחובות אלה.
על כן, בית הדין הארצי פסק, כי המטריד ישלם למוטרדת פיצוי בסך של 40,000 ₪, והמעסיקה תשלם למוטרדת פיצוי בסך של 120,000 ₪.
[ע"ע (ארצי) 35999-10-21 פלונית נ' חברה פלונית, (פורסם בנבו, 13.12.2022)]

3. תזכורת להגשת דוחות בהתאם לתיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת – עד 1.6.2023
בהתאם להנחיות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, שפרסם משרד העבודה ביום 13.5.2021, המעסיקים נדרשים להפיק את הדוחות (הדו"ח פנימי והדו"ח הפומבי) עד ליום 1.6.2023 לגבי שנת 2022. נבקש לרענן את עיקרי הפרוצדורה לגבי חובת הפרסום.
בהתאם לתיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, על מעסיק המעסיק למעלה מ- 518 עובדים, וכן על מעסיק שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע לפיו סעיף 6א לחוק (לרבות חברות ציבוריות וחברות אגרות חוב פרטיות), חלה חובה להפיק מדי שנה שני דוחות (דו"ח פנימי ודו"ח פומבי), המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים, וכן למסור הודעה לעובדיו בדבר פערי השכר.
בדו"ח הפנימי יפרט המעסיק את השכר הממוצע של עובדיו בפילוח העובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, ויפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
בהתבסס על הדוח הפנימי, המעסיק ימסור לכל אחד מהעובדים מידע על הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים.
כמו כן, על המעסיק לפרסם דו"ח לציבור, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק (אם יש), שיכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים שמועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שלא מאפשר זיהוי של עובדים.

4. עדכון קצובת נסיעות בהתאם לרפורמת "דרך שווה" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מזכירים לכם לעדכן את קצובת הנסיעות המשולמים לעובדיכם בהתאם לשינוי תעריפי התחבורה הציבורית בישראל, אשר נקבעו לאחרונה במסגרת רפורמת "דרך שווה" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
בהתאם לרפורמה, צומצמו סוגי המנויים החודשיים הכוללים שימוש באוטובוסים בלבד (כדרישת המינימום בדין) ל- 2 הסוגים שלהלן, והוזלה עלותם באופן משמעותי:

מנוי 'חופשי חודשי ארצי' – מאפשר נסיעה בכל רחבי הארץ, בסך של  225 ₪ לחודש.

מנוי 'חופשי חודשי אזורי' – מאפשר נסיעה באזורים נבחרים בלבד (בנגב ובגליל, ולמעשה בכל מקום שאינו בשלושת המטרופולינים הגדולים, חיפה תל אביב וירושלים), בסך של 99 ₪ לחודש.*ילדים ונוער בגילאי 5-18 יוכלו לרכוש חופשי חודשי ב-50% הנחה, כך שכרטיס "חופשי ארצי" בכל המדינה יעלה להם 112.5 ש"ח בלבד, וכרטיס "חופשי אזורי" – 49.5 ש"ח בלבד.

בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה לעובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ואינו נוסע לעבודה על חשבון המעסיק, ייקבע לפי המחיר המוזל ביותר לפי נסיעה באוטובוס ציבורי, ולכל היותר 22.60 ש"ח ליום עבודה.
תשומת הלב, כי עדכון דמי הנסיעה כפוף לנוהג הקיים במקום העבודה, ההסדרים החוזיים הספציפיים החלים במסגרת הסכמים קיבוציים או חוזים אישיים.

 

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

מחלקת דיני עבודה עומדת לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה. לאתר המחלקה לחצו