חרבות ברזל – הוראת שעה ארכות לביצוע תשלומים לרשויות וחיובים מכח פסקי דין או חוזים 

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וחברים יקרים,

נבקש לעדכנכם כי ביום 18 באוקטובר 2023 קיבלה הכנסת את חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ"ד-2023 ("הוראת השעה").

מכח הוראת השעה יידחו ב – 30 יום חיוביהם של תושבים שפונו מן העוטף (כולל ישובי "קו שני"), ומקו העימות בצפון הארץ, של אנשי כוחות הביטחון וההצלה, של שבויים, נעדרים, חטופים, של בני זוגם החייבים יחד עמם, של עזבונם של מי שנספו באירועי חרבות ברזל, ובמקרים מסויימים – גם של תאגידים שבשליטתם של כל אלה – ככל שחיובים אלה הם מכח דין, פסק דין או חוזה וככל שמועד קיומם חל ב- 30 הימים שלאחר מתקפת הטרור ב – 7 באוקטובר 2023 ("תקופת ההגנה").

לעיון בנוסח הוראת השעה לחצו על הקישור

להלן עיקרי הוראת השעה 

1. הוראת השעה חלה על חיובים שנועדו להתקיים בין 7 באוקטובר 2023 ל – 7 בנובמבר 2023.

2. הוראת השעה חלה על חיילים* (כולל אנשי מילואים), שוטרים, סוהרים בתפקידים מסויימים (מבצעיים, סוהרים באגפים בטחוניים וכד'), כבאים, נעדרים, חטופים שבויים, תושבי ישובי "העוטף" וישובי קו העימות בצפון הארץ שפונו (נכון להבוקר הנספח להוראת השעה מונה 84 ישובים, לרבות אשקלון – אך למעט הישובים שהוחלט על פינויים לאחרונה – כגון קרית שמונה וישובים נוספים באצבע הגליל ובגליל המערבי), שבויים, חטופים, נעדרים, עובדים או מתנדבים בהיקף של משרה מלאה במד"א ובגופים דומים, פצועי חרבות ברזל שאושפזו שבעה ימים לפחות, עזבונם של קרבנות מתקפת הטרור, ובני זוגם של מי מכל אלה – ככל שהם חייבים ביחד איתם.

3. הוראות השעה חלות גם על תאגידים מסויימים – חברות שיש להן לא יותר מחמישה בעלי מניות ובעל השליטה בהן (המחזיק לפחות 50% מהון המניות שלהן) הוא איש כוחות הבטחון וההצלה, נעדר, חטוף, שבוי, או מפונה, וכן שותפויות רשומות שאדם כאמור הוא שותף בלתי מוגבל בהן ושולט בלפחות – 50% מנכסיהן.

כל היחידים והתאגידים המנויים בסעיפים 2 ו – 3 לעיל ייקראו להלן: "הצדדים המוגנים", וכל אחד מהם – "צד מוגן".

4. מועד עשיית פעולה של צד מוגן לפי הסכם (לרבות שטרי חוב ושיקים) שחל בתקופת ההגנה יידחה ב – 30 יום, אם הצד המוגן מסר הודעה על כך לצד השני (ואם מסר הודעה כזו – חזקה שהתקיימו בו הנסיבות ההופכות אותו לצד מוגן, אלא אם הוכח אחרת).

5. דחיית חיוב כספי בהתאם להוראת השעה לא תגרור חיוב בריבית פיגורים.

6. מועדי קיום חיובים שנקבעו על ידי בית משפט או בית דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכויות שפיטה על פי דין ואשר חלים בתקופת ההגנה – יידחו לגבי צדדים מוגנים (ללא צורך במתן הודעה).

7. מועדי תשלום לרשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין  אשר חלים בתקופת ההגנה – יידחו לגבי צדדים מוגנים (ללא צורך במתן הודעה – למעט פצועים ומתנדבים לכוחות ההצלה – שם תידרש הודעה – ואם ניתנה, חזקה שהתקיימו הנסיבות ההופכות את נותן ההודעה לצד מוגן, אלא אם הוכח אחרת).

החרגות להוראת השעה

8. הוראת השעה אינה חלה על: (א) חוזים בהם שני הצדדים הם צדדים מוגנים; (ב) הסכמי עבודה; (ג) תשלום מזונות (מכח הסכם או פסיקה); (ג) תשלומים בעסקת תשלומים בכרטיס אשראי על טובין או שירותים שכבר סופקו; (ד) תשלום אגרה על שירות מקוון שהתבקש על ידי צד מוגן במהלך תקופת ההגנה.

תיקון, הרחבה והארכת תוקף של הוראת השעה

9. שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, רשאי להוסיף על רשימת הישובים שתושביהם יוגדרו כצדדים מוגנים.

10. שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר, ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו:

10.1  להאריך את תקופת ההגנה (בפעימה אחת או יותר) – התנאי שתקופת ההגנה לא תוארך מעבר ל – 31 בדצמבר 2023.

10.2 להאריך את תקופת הדחייה בקיום חיובים מעבר ל – 30 יום.

10.3 לנקוט את הפעולות האלו רק בהתייחס לקבוצות מסויימות של צדדים מוגנים או לסוגים מסויימים של חיובים (מכח הסכם, פסק דין וכד').

הערות והבהרות

11. הוראת השעה נותנת מענה מהיר (אם גם לא מלא) לקשיים רבים ולאי ודאות שאפיינו מצבי משבר דומים בעבר – ומקלה, בראש ובראשונה, עם אנשים פרטיים ותאגידים מסויימים.      

12. נוכח ההתפתחויות המהירות, שלא כולן צפויות, יש להניח כי יחולו עוד שינויים בהוראת השעה (לדוגמא – הוספת קרית שמונה, אופקים וייתכן שישובים נוספים), ויידרשו גם שינויים והתאמות נוספות (לדוגמא – לכאורה נדרשת הודעה מטעם שבויים, נעדרים ו/או חטופים על מנת להקפיא חיובים חוזיים. נדרש כמובן פתרון מציאותי).

13. אין בהוראת השעה התייחסות לאגודות שיתופיות – כך שחלק ניכר מהתאגידים בישובי העוטף ובגבול הצפון אינו מוגן מכח הוראת השעה.

14. הוראת השעה באה בנוסף למתווה המקיף של בנק ישראל שאומץ על ידי הבנקים לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" 

לעיון בהודעת בנק ישראל

15. נוכח החדשנות והמורכבות של ההסדר הקבוע בהוראת השעה, ונוכח ההתפתחויות הרבות והמהירות, גם בתחום זה, אנו מציעים כי החלת הוראות הוראת השעה תיעשה על בסיס התייעצויות נקודתיות על פי עובדות כל מקרה ומקרה.            

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הכותב הינו עו"ד אמיר זולטי, שותף וראש תחום היי טק, מחלקת טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות במשרדנו.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.