כינוס אסיפות כלליות בדרך של היוועדות חזותית גם לאחר הסרת מגבלות הקורונה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים, עורכת דין, קרנית אקריש, שותפה במחלקה המסחרית ומומחית בתחומי ההתיישבות, הקואופרציה והחקלאות,  מביאה לידיעתכם כי ביום 01.06.2021 פורסמה הנחיה עקרונית מטעמה של רשמת האגודות השיתופיות, הנותנת לגיטימציה להמשך כינוס אסיפות כלליות של אגודות שיתופיות באמצעות היוועדות חזותית, גם לאחר שהוסרו מגבלות הקורונה.
בהנחייתה, מעודדת רשמת האגודות השיתופיות את האגודות להטמיע את השימוש באמצעים טכנולוגיים לקיומן של אסיפות כלליות, ככלי להגברת מעורבות חברי האגודה בפעילותה.


נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 01.06.2021 פורסמה הנחיה עקרונית מטעמה של רשמת האגודות השיתופיות, הנותנת לגיטימציה להמשך כינוס אסיפות כלליות של אגודות שיתופיות באמצעות היוועדות חזותית, גם לאחר שהוסרו מגבלות הקורונה.

בהנחייתה, מעודדת רשמת האגודות השיתופיות את האגודות להטמיע את השימוש באמצעים טכנולוגיים לקיומן של אסיפות כלליות, ככלי להגברת מעורבות חברי האגודה בפעילותה.
בהתאם לקבוע בהנחיה, יכולת אגודה לעשות שימוש בכלי זה אינה מותלית בכך שבתקנונה נקבעה הוראה המאפשרת זאת, אלא בכך שאין בתקנונה הוראה מפורשת המונעת אפשרות זו. בנסיבות בהן קיימת הוראה המונעת זאת, מתחייב תיקון כדין של התקנון על מנת להסיר את המניעות.

בנילווה להנחייתה, חוזרת הרשמת ומפרטת את הכללים המתחייבים לשם ניהול אסיפה בדרך זו, ובכללם אלו הנדרשים לשם קבלת הכרעות באסיפות אלו – בדרך של הצבעה גלויה או חשאית.
לא זה המקום לפרט את כל הכללים הנדרשים, אך המכנה המשותף להן הוא העמידה על יכולת כל חבר וחברה ליטול חלק פעיל באסיפה, ולהשפיע באמצעות כוח ההצבעה שלו, תוך שמירת זכותם של החברים לחשאיות ההצבעה במקום בו ההצבעה היא חשאית.

בצד כל אלה נבקש להפנות את תשומת ליבכם לאפשרות שנקבעה בהנחיית הרשמת לכינוס אסיפה "היברידית", המאפשרת שילוב בין כינוס פיזי לכינוס באמצעות היוועדות חזותית, ואף להצבעה (גלויה או חשאית) בדרך משולבת זו.

אנו סבורים כי מדובר בכלי נושא ברכה, היכול לתרום רבות לפעילותן של האגודות רבות החברים, ובראשן אגודות הקיבוץ, ובמיוחד ביכולת להחיש את תהליך קבלת ההחלטות בשאלות המובאות כיום להכרעת הציבור כולו, לרוב באמצעות הקלפי, ולהכריע בהן על אתר.

למותר לציין שכינוס אסיפה כעין זו מחייב עמידה דקדקנית על כלליה וסדריה, ומוצע כי כל אגודה תיטול ייעוץ ספציפי בענין טרם שתתחיל להפעיל אופציה זו, ותקפיד לפעול בהתאם לייעוץ זה.

בשולי הדברים נציין כי למיטב הבנתנו, יש מקום לבחון את האפשרות לפעול בהתאם להסדרים אלו גם בקשר עם כינוסם של אורגנים אחרים של האגודה (בכפוף לאותם תנאים ומגבלות), ברם הדבר מחייב בדיקה בכל מקרה לגופו.

בשאלות ובירורים בעניינים אלו, כמו גם בכל ענין אחר, ניתן לפנות אל צוות מחלקת הקואופרציה וההתיישבות של משרדנו, לפי פרטי התקשורת הרשומים מטה.

 להנחיות רשמת האגודות השיתופיות לחצו כאן