מחזיקים בחברה אמריקאית ? מקימים כזו ? מ – 1 בינואר 2024 יחולו עליכם חובות דיווח על זהות בעלי שליטה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 1 לינואר 2024 צפוי להיכנס לתוקף ה-Corporate Transparency Act (להלן: "CTA" או "החוק") אשר יטיל חובות גילוי נרחבות על תאגידים הפועלים בארצות הברית באשר לזהות בעלי השליטה (האנשים הפרטיים השולטים בתאגידים אלה – במישרין או בעקיפין). מכיוון שהחוק מתייחס למגוון קטגוריות של תאגידים, נתמקד בסיכום זה בהשלכות ה-CTA על חברות רלוונטיות לציבור הישראלי –  .Corp ו – LLC בלבד.

החוק החדש צפוי לחול על חברות שהתאגדו במדינות ארה"ב ובטריטוריות שלה וכן על חברות זרות שנרשמו בארה"ב כחברות שמנהלות עסקים בארה"ב. לצד האמור, ה-CTA קובע רשימה של סוגי חברות אשר יהיו מוחרגות מתחולתו. למשל, חברות ציבוריות, חברות שמעסיקות לפחות 20 עובדים במשרה מלאה בארה"ב או חברות בעלות מחזור שנתי של לפחות 5 מיליון דולר, וכן גם חברות בנות של הנ"ל.

לפי דברי ההסבר -CTA, המחוקק האמריקאי מכיר בצורך לשקיפות לגבי הזהות של בעלי תאגידים הפועלים בארצות הברית כחלק מהמאבק בהלבנת כספים, עבירות מס, מימון פעילות טרור ועוד. צורך זה נובע מהתרחבות התופעה של שימוש לרעה במסך התאגידי בכדי להשתתף בפעילות לא חוקית המאיימות על אינטרסים אמריקאיים וגלובליים.

חובות הגילוי

בכדי לתת מענה לתופעות הנ"ל, משרד האוצר האמריקאי, באמצעות הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – יאסוף מידע נרחב על זהות בעלי השליטה, באופן ישיר או עקיף, בחברה החייבת בדיווח. המושג "שליטה" מוגדר ב-CTA, כיכולת – ישירה או עקיפה – לנווט את עסקי התאגיד או בעלות או שליטה בלפחות 25% מהחברה. דיווח זה אינו פומבי כך שגורמים אלה אינם רשאים להעביר הלאה מידע הנמסר במסגרתו, אלא בנסיבות חריגות במיוחד (למשל, לבקשת רשות חקירה פדרלית או בכפוף לצו בית משפט).

במסגרת ה-CTA, חברות החייבות בדיווח ("חברות מדווחות") נדרשות למסור פרטים שונים על בעלי השליטה בהן כגון, שמם המלא, תאריך לידה, כתובת עדכנית ומספר אישי ממסמך זיהוי אישי, למשל דרכון או רישיון נהיגה.  החברות נדרשות גם לצרף העתק (תמונה) של מסמך הזיהוי האישי הרלוונטי. כמו כן, כאשר מתחולל שינוי בזהות בעליה של חברה מדווחת (או בפרטיו – לדוגמא – החלפת דרכון), עליה לדווח גם על כך.

לאחר שהוגש דיווח על אדם כבעל שליטה בחברה מדווחת, יוקצה לו מספר מזהה ,וחברות מדווחות נוספות בשליטתו יוכלו להשתמש במספר המזהה הנ"ל – ובמקרה כאמור לא יידרשו לשוב ולהציג מסמכים הנוגעים לו.

מועדי הדיווח וענישה

דרישות הגילוי החדשות במסגרת ה-CTA יצריכו חברות מדווחות קיימות (שנוסדו לפני 1 בינואר 2024)  לאסוף מידע כאמור מבעלי השליטה בהן. הטלת חובות אלו עלולות ליצור קשיים בחלק מהחברות הקיימות – שהוחזקו עד היום באמצעות תאגידים שזהות בעל השליטה בהן לא היתה ידועה להן בהכרח. בהיעדר שיתוף פעולה מצידם של בעלי המניות, תימצא  החברה המדווחת בחשיפה לסנקציות המפורטות להלן.

בשים לב לזמני ההתארגנות השונים שחברות מדווחות קיימות (לעומת חברות חדשות) זקוקות לו, כדי להתאים את עצמן בכדי לעמוד בחובות הקבועות בו, ה-CTA קובע לוחות זמנים שונים לכל אחת מהן. בהתאם ל-CTA, חברות שהיו קיימות ערב כניסתו לתוקף, ידרשו לקיים את חובות הדיווח בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף (כלומר-עד 1 בינואר 2025). לעומתן, חברות חדשות יצטרכו להגיש דיווחים כאמור תוך 30 יום ממועד התאגדותן או רישומן בארצות הברית (ייתכן שתקופה זו תוארך עד 90 יום). בנוסף, חברות חדשות ידרשו לדווח גם אודות זהות בעלי המניות המייסדים שלהן, ולא רק אודות בעלי שליטה (נוכח הפרקטיקה הנוהגת ברוב המקרים – משרדי עורכי הדין המקימים את החברות יידרשו לדווח על פרטי עורכי הדין מטעמם המקימים את החברות, אלא אם הפרקטיקה תשתנה, והחברות יוקמו מלכתחילה על ידי בעלי המניות). יידרש גם עידכון על שינוי בפרטי בעלי השליטה – תוך 30 יום מקרות השינוי.

נקודה נוספת הראויה לציון הינה שחובת הדיווח כרוכה בהטלת אחריות אישית על החברות ועל נושאי המשרה הבכירים בהן. בהתאם לכך, אי-עמידה בחובות הדיווח במלואן ובמועדים הנדרשים, או מסירת פרטים שגויים באופן מכוון יגררו קנס בסך 500 דולר בגין כל יום שבו ההפרה נותרת בעינה וכן גם ענישה הכוללת קנס בסך של עד 10,000 דולר ואף עונש מאסר של עד שנתיים.

 סיכום

חקיקת ה-CTA החדשה מסמלת צעד חיוני לקראת הגברת השקיפות בפעילות התאגידית בארצות הברית ובהידוק המאבק בפשעים פיננסיים, בפרט בצמצום עבירות הלבנת הון והעלמת מס. נוכח ריבוי החברות הפועלות בישראל אשר התאגדו בארה"ב או שיש להן חברות בארה"ב, מוצע להיערך בכל ההקדם לעמידה  בדרישות הציות הקפדניות הנובעות מחקיקה זו, לאסוף את המידע הנדרש מבעלי שליטה קיימים ולוודא כי בחברות חדשות יימסר מידע זה מיד עם הקמת החברה.

ראוי לציין גם כי חקיקה זו אינה סוף פסוק, ואנו צפויים לראות גם חקיקה מדינתית המסדירה נושאים אלה (על הפרק – הצעת חוק בניו יורק, שתחייב גילוי מידע על בעלי שליטה – כאשר מידע זה יהיה גלוי לציבור).

לחקיקת ה-CTA המלאה לחצו כאן.

האמור כאן אינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ נקודתי, ואנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ממוקד בנושאים הכלולים בפרסום זה.

*הכותבים הינם עו"ד אמיר זולטי, שותף וראש תחום היי טק בעזרת רוני וואהל, מתמחה ממחלקת טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות במשרדנו.