מלחמת חרבות ברזל הרחבת זכויות משרתי המילואים ובני/בנות זוגם/ן

עדכון לקוחות

ביום 06.03.2024 פורסם צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל), המעניק הטבות שונות למשרתי/ות מילואים ולבני/בנות זוגם/ן. הצו חל על כלל העובדים והמעסיקים במשק*, ותחולתו הינה רטרואקטיבית – החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024 ("תקופת תחולת הצו"). תמצית ההטבות מכוח הצו:

1. הארכת התקופה המוגנת מפיטורים למשרתי מילואים – התקופה המוגנת מפיטורים למשרתי מילואים הוארכה מ-30 ימים ל-60 ימים, עבור עובדים שנעדרו מעבודתם בשל שירות מילואים במשך 60 ימים לפחות במהלך תקופת תחולת הצו. פיטורים בתקופה המוארכת כפופים להיתר של ועדת הפיקוח, שיינתן מטעמים מיוחדים בלבד, ורק אם הוכיח המעסיק כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.

2. ימי היעדרות בתשלום לבני זוגם של משרתי מילואים – בתקופת תחולת הצו, בני זוג של משרתי מילואים (כהגדרתם להלן) זכאים בנסיבות ספציפיות בלבד לימי היעדרות בתשלום מעבר לקבוע בדין, כמפורט להלן:

ערך יום היעדרות הינו כשכר בחופשה. בנוסף, היעדרות כאמור יכולה להיות גם לחלק מיום העבודה של העובד.

"בן זוג של משרת במילואים" הזכאי לימי היעדרות בתשלום הוא אחד מאלה –

– בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד אחד לפחות מתחת לגיל 14;

– בן זוג של משרת במילואים שלהם ילד אחד לפחות עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה;

– בן זוג של משרת במילואים שבהשגחתם או בטיפולם הבלעדי קרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות;

– בן זוג של משרת במילואים שלו או לבן זוגו הורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה).

כמו כן, צו ההרחבה קובע, כי ימי ההיעדרות ניתנים למימוש רק בעת שירות מילואים פעיל של בן הזוג, ובכלל זה את הנסיבות הספציפיות בהן ניתן לנצל את ימי ההיעדרות:

– מחלת ילד עד גיל 14;

– טיפול או השגחה בלעדי בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

– מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה;

– טיפול בהורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה);

– הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג;

– השגחה וטיפול בילד;

– היעדרות הנדרשת עקב היציאה לשירות המילואים הפעיל של בן הזוג, לצורך סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבודה;

– היעדרויות אחרות – בתיאום עם המעסיק.

עוד קובע צו ההרחבה, הנחיות לגבי ימי היעדרות שנוצלו ע"י העובדים טרם כניסת ההסכם לתוקף:

א. ימי היעדרות שנוצלו טרם כניסת צו ההרחבה לתוקף ושולם בגינם שכר מלא תוך ניכוי ימי מחלה/חופשה – יוחזרו למכסת ימי המחלה/חופשה של העובד, וזאת לא יאוחר ממשכורת החודש העוקב לכניסת ההסכם לתוקף (אפריל 2024).

ב. ימי היעדרות שנוצלו עד ליום 31.12.2023 (כולל), אך לא שולם בגינם שכר מלא – לא יופחתו ממכסת ימי ההיעדרות ולא יתבצע זיכוי בגינם במכסה ממנה נוצלו,אלא בכפוף לבקשת העובד.

ג. ימי ההיעדרות שנוצלו החל מיום 1.1.2024 ועד כניסת צו ההרחבה לתוקף ולא שולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסה של העובד והמעסיק ישלים לעובד את יתרת השכר שלא שולמה לו בגין ימים אלו.

תשומת לבכםהזכות לימי ההיעדרות אינה נצברת מעבר לתום תקופת תחולת הצו ואינה ניתנת לפדיון. כמו כן, בני זוג של משרת מילואים שמכסת החופשה בתשלום שלו עולה על 35 ימים, יהיה זכאי רק למחצית מימי ההיעדרות המצוינים לעיל, ויתאפשרו רק מחמת ארבעת הנסיבות הראשונות המצוינות לעיל.

3. שעת ההיעדרות לבני זוג של משרתי מילואים – בתקופת תחולת הצו, בני זוגם של משרתי מילואים יהיו זכאים לשעת ההיעדרות הקבועה בחוק עבודת נשים (בין התנאים לזכאות – כי מועסקים אצל המעסיק במשרה מלאה)גם במקרה בו הם מועסקים במשרה מלאה המפוצלת בין מעסיקים שונים באופן יחסי אצל כל מעסיק, תוך הצגת אסמכתה בדבר היקפי המשרה בפועל בקרב כלל המעסיקים.

4. צבירת חופשה שנתית – צו ההרחבה מאפשר למשרת במילואים לצבור את יתרת ימי החופשה הצבורה לו, גם בלא הסכמת המעסיק, ולצרפה לחופשה שתיצבר בשנתיים העוקבות, ובלבד שבמהלך תקופת תחולת הצו התקיים אחד או יותר מאלה:

– המעסיק לא נתן חופשה לעובד;

– העובד נעדר בשל שירות מילואים לפחות חמישה ימים רצופים;

– העובד נעדר מעבודתו או לא ביצע אותה בשל הנסיבות המפורטות בסעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום;

– העובד נקרא לשירות עבודה או שהועסק במקום עבודה שניתן לו אישור למפעל חיוני או מפעל לשירותים קיומיים בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חירום;

– המעסיק העסיק עובד לפי היתר העסקה בהתאם לסעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה או היתר לפי סעיף 25(ב) ו-26(ב) לחוק עבודת הנוער, שניתנו / תוקנו בשל מצב החירום.

*למעט על המעסיקים והעובדים שעליהם חלות הוראות הסכם קיבוצי במגזר הציבורי בדבר הרחבת התקופה המוגנת מפיטורים למשרתי המילואים, תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ולבנות זוגם וצבירת ימי חופשה לעובדים מסוימים, לרבות אם הוראות הסכם קיבוצי כאמור הוחלו לגביהם.

החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד  ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

הכותבים הינם עורך דין שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה ועורכת דין נועה מוזס ממחלקת דיני עבודה במשרדנו.