מלחמת "חרבות ברזל" – מחלקת סביבה ואקלים – ממשיכים לעדכן

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם כי בימים אלו התקבל בכנסת חוק המאריך אוטומטית את תוקפם של רישיונות ואישורים רגולטורים שונים, שמועד פקיעתם בתקופה שבין 7.10.2023 ועד 7.1.2024, בשלושה חודשים מהמועד המקורי.  החוק חל על מספר רב של סוגי רישיונות והיתרים מתחומים שונים בכפוף לתנאים ולסיווג שבחוק.  בתחום הגנת הסביבה, החוק מאריך בין היתר גם את תוקפם של רישיונות עסקים, היתרי פליטה, היתרי רעלים, ועוד.
ניתן לעיין בנוסח החוק כאן.

כאמור, ההארכה שמעניק החוק היא אוטומטית וגורפת לסוגי ההיתרים והרישיונות הרלוונטיים, ואין צורך לפנות לרשות הרגולטורית בבקשה או בתשלום אגרה על מנת לקבל את הארכה.  יש לציין כי החוק מונה רשימה של אישורים רגולטורים שהארכה האמורה לא תחול לגביהם, והם מפורטים בתוספת השניה. בנוסף, ולמרות האמור לעיל, רשות ציבורית המוסמכת ליתן אישור רגולטורי, רשאית להחליט ביוזמתה או לבקשת בעל האישור הרגולטורי, כי  אישור רגולטורי מסויים יעמוד בתוקפו למשך תקופה קצרה מהאמור לעיל, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

ככל שמצב הלחימה יתארך, החוק מאפשר לראש הממשלה להאריך את תוקף תחולתו לתקופות נוספות של 3 חודשים, עד 9 חודשים בסך הכל.

בנוסף לאמור לגבי הארכה אוטומטית הנוגעת לרישיונות והיתרים רגולטוריים, החוק קובע גם דחיה של שלושה חודשים במועדיהם של הליכים להטלת עיצום כספי לפי כל דין, הן ביחס למועדים הקבועים לרשויות לשם הפעלת סמכויותיהן והן ביחס למועדים הנוגעים למפר לשם הצגת טענות, תשלום וכדומה.

אנו מבהירים כי האמור בעדכון זה הנו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו. לצורך יעוץ משפטי יידרש בחינתו של המידע הרלוונטי בכל מקרה לגופו.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם בתקופה זו ביחס לאתגרים הסביבתיים והרגולטוריים, לרבות כמובן ביישום או חידוש של היתרים סביבתיים, בשעה קשה זו ובכלל.

*הכותבים הינם עוררכת דין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורך דין שגיא אגמון, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.