מלחמת "חרבות ברזל" – עדכוני נדל"ן

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וחברים יקרים,

ריכזנו עבורכם מספר עדכונים של הימים האחרונים.

שימו לב – אנו מביאים בפניכם את תמצית הדברים. יש לבדוק את הדברים בהתאם לכל מקרה ומקרה ולעקב אחר שינויים ועדכונים. אנו כמובן עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכוני רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 19.10.23 עדכון נוסף בעניין הקלות נוכח המלחמה במסגרתן הרשות החליטה לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברי תשלום שהונפקו וכן לדחות את מועד סגירת מכרזי המקרקעין, וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:

1. סגירת מכרזי מקרקעין – מועדי סגירת כלל מכרזי המקרקעין – יידחו בשלב זה ליום 15.11.23 ואילך.

2. דחיית מועדי שוברי תשלום – שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הוא בין התאריכים 08.10.2023 ועד ל- 29.11.2023, ניתן לשלם את הסכום הנקוב בשובר, ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן, עד ולא יאוחר מיום 30.11.2023. יצויין כי דחיית המועדים תהא ללא תוספת הצמדה וריבית ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תיחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.

3. מפרטים כספיים – לקוח המחזיק בידו מפרט כספי שהמועד האחרון להחזירו חתום לרשות הוא בין התאריכים 7.10.2023 ועד 29.11.2023, יוכל להחזירו חתום לרשות עד ולא יאוחר מיום 30.11.2023, מבלי שהדבר ייחשב כאיחור.

4. פריסת תשלומים במכרזים (הוראת שעה) – הנהלת הרשות תעלה לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעה במסגרתה תינתן אפשרות לפרוס את תשלום התמורה עבור הקרקע לשלושה תשלומים ללא ריבית והצמדה. כמו כן, הרשות תעלה הצעה בפני הוות"פ להרחיב את פריסת התשלומים בגין הוצאות פיתוח בהתאמה.

5. הליכי השגהפרק 4.20 סימן ב' לקובץ החלטות המועצה מסדיר את הליכי ההשגה על שומה, לרבות מועדים להגשת השגה ראשונה והשגה שניה וכן המועדים להעלאת טענות משפטיות וטענות לענין פיתוח ובקשה לתיקון טעות בשומה. לעניין זה הוחלט כי שומות ו/או החלטה בהשגה שהמועד להשיג עליהן חל מיום 6.10.2023  ועד ליום 31.12.2023, תוארך ב-90 ימים.

6. הארכת תוקף שומות בפטור ממכרז – סעיף 4.20.3 (א) לקובץ החלטות המועצה מגדיר כי לצורך אישור עסקה או חיוב כספי בעד הקצאת זכויות או שימוש בקרקע, תוקף השומה יהיה לשנה אחת מהמועד הקבוע בשומה. נוכח המצב הבטחוני הנהלת הרשות החליטה מכוח סמכותה בסעיף 4.20.3(ב) להאריך תוקף שומות בשישה חודשים.

7. הסכמי הרשאה לתכנון – אושרה דחיית מועדי הסכמי הרשאה עד ליום 31.12.23. הוראה זו לא חלה על הסכמי הרשאה שתקופתם פגה לפני יום 07.10.23.

8. ממ"ד– רשות מקרקעי ישראל מתירה בניה של ממ"דים עד לשטח של 20 מ"ר בכל הארץ ללא שנדרש אישור מטעמה וללא תשלום דמי היתר בניית ממ"ד. פירוט נוסף בסעיף 5.5.49(5) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

עדכוני מנהל התכנון

1. מנהל התכנון הודיע כי בעקבות המלחמה יידחו כלל הישיבות המתוכננות. בשלב זה יתקיימו דיונים רק בנושאים דחופים ביותר למלחמה ובהם תשתיות, בתי חולים, מיגון וכו'. מועדים חדשים ליתר הדיונים טרם נמסרו ובינתיים נדחו. תצא הודעה מסודרת לגבי המועדים החדשים.

2. המועצה הארצית לתכנון ובניה פרסמה ביום 16.10.2023 כי היא צפויה לדון בתוכנית מתאר ארצית חדשה המהווה הרחבה של תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 40/א/1), שחלה על יישובי גבול הצפון בלבד ומאפשרת הליך מזורז למיגון בטווח של כ-9 ק"מ מהגבול הצפוני ע"י מתן פטור מהחובה לבקש מידע להיתר (כך חוסכים 30 ימים) ובאופן הגשת המסמכים הנדרשים להיתר.

תוכנית תמ"א 40/א/1 מאפשרת הקמת ממ"ד גם בסטייה מהוראות התוכניות המפורטות החלות על המגרש, ועם הרחבתה לכלל חלקי הארץ ניתן יהיה בכל מקום להוציא מכוחה היתר בנייה להקמת ממ"ד גם אם אינו תואם את התוכנית המפורטת (ראו בעניין זה את העדכון בעניין בניית ממ"ד לעיל).

3. בשל המצב הביטחוני המונע ממוסדות התכנון לדון בבקשות, יחולו עיכובים בקבלת המענה במערכת הרישוי הזמין עד להודעה חדשה.

עדכוני משרד השיכון והבינוי – פעילות באתרי בניה

משרד השיכון והבינוי פרסם ביום 16.10.2023 חוזר בעניין פעילות באתרי בנייה בתקופת המלחמה, במסגרתו נקבע כי:

1. כל קבלן המפעיל אתר בנייה בתקופה זו, נדרש לעמוד בהנחיות פיקוד העורף כפי שיהיו מעת לעת. בין היתר, עליו לוודא כי לכל עובד באתר תהא גישה למרחב מוגן וכי תתאפשר הגעתו למרחב המוגן בפרק הזמן הקבוע לאותו אזור בהנחיות פיקוד העורף וכן יוודא כי דרכי הגישה לאתר, הרחובות הסמוכים לו והמרחבים המוגנים הסמוכים לאתר יהיו פתוחים לתנועת הולכי רגל וכלי רכב.

2. על הקבלן למנות אחד מעובדיו לתפקיד "אחראי הגנה אזרחית", שתחום אחריותו יכלול מעקב שוטף אחר הנחיות פיקוד העורף ויישומן באתר הבנייה.

3. הקבלן אחראי לכך שיבוצע רישום של מצבת כוח האדם הפועל באתר, לרבות כל אדם הנכנס לאתר בכל רגע נתון לצורך שליטה וזיהוי בשעת הצורך.

4. כל עוד מוטל סגר על שטחי הגדה המערבית ועזה, הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם מורשים להיכנס לישראל וכל אדם אחר שאינו מחזיק אישור שהייה ורישיון עבודה מתאים.

5. ביום 18.10.23 פרסם המשרד עדכון נוסף, לאור ההנחיות המפורטות לעיל, בו מפורטים צעדים נוספים שינקטו לצורך הגדלת המכסה המרבית של עובדים זרים בענף הבנייה וכן הגדלת מספר העובדים לחברות הביצוע הזרות לצורך העסקתם בפרויקטים של בניה למגורים. בענין זה עתידים להחתם הסכמים בילטרליים והארכת אשרות שהייה של העובדים הזרים בעניף הבניה.

יצוין כי למועד עדכון זה חלק מהרשויות המקומיות לא מאפשרות פתיחה של אתרי בניה והמשך עבודה בהן.

*הכותבים הינם עורך הדין רועי אייז, שותף וראש מחלקת נדל"ן ומלונאות, עורך הדין  מאור זילכה, מחלקת נדל"ן ומלונאות ובעזרת ג'סיקה שור, מתמחה במחלקת נדל"ן ומלונאות ממשרדנו.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.