מלחמת חרבות ברזל – צו הרחבה תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף

עדכון לקוחות

ביום 6.3.2024, חתם שר העבודה על צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל).

צו ההרחבה חל על כלל המשק (פרט לעובדי סקטורים מסוימים במגזר הציבורי, ולעובדים שנקראו לשירות עבודה מכוח הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום).

צו ההרחבה מטיל על מעסיקים, לרבות קבלני כוח אדם/שירותים, חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת "חרבות ברזל" בתקופה המזכה שבין 7.10.2023 לבין 31.10.2023 (כולה או חלקה), ככל שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

1. העובד מתגורר בישוב אשר פונה לפי החלטות הממשלה והוא נעדר מעבודתו בשל המצב  הביטחוני בתקופה המזכה;

2. העובד מועסק במוסד חינוך אשר ממוקם באזור מיוחד* והוא נעדר מעבודתו בתקופה המזכה, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

3. העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו עקב הוראה בדבר סגירת מוסד חינוך של ילדו, או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור מיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופה המזכה ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים הבאים:
– במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור המיוחד;
– אין במקום עבודתו או במקום עבודתו של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על ילדו, והעובד הצהיר כי הילד נמצא בחזקתו הבלעדית או בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי או נבצר ממנו.

4. העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות;

5. העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו הם באזור מיוחד, כך שמוגבלותו ידועה למעסיק, ומונעת ממנו להגיע למקום עבודתו.
הוראות סעיף זה יחולו גם על קרוב לאדם עם מוגבלות ונעדר ממקום עבודתו לשם השגחה או טיפול בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות, במתן הצהרה בכתב.

*אזור מיוחד – רשימה של יישובים המוגדרת בתוספת השנייה והרביעית לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023.

שימו לבלא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל היעדרות של עובד בגין: מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, שישי, שבת, וחג– למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה. כמו כן, לא ישולם שכר לפי הסכם זה גם לעובד אשר עבד מהבית וקיבל שכר עבור עבודתו.

עובד שהוצא לחופשה 

עובד אשר נוכו לו ימי חופשה בגין היעדרותו בשל המצב הבטחוני הכלולים בתקופת ההסכם, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד יושבו לו.

גובה השכר

1. השכר שישלם המעסיק לעובד בגין ימי ההיעדרות יהיה "השכר היומי" – שכר העבודה הרגיל ברוטו בלבד, ללא תוספות.

2. "שכר העבודה היומי" – שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעסיק, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שבמשך החודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר 2023 שילם המעסיק תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים – בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה;

3. לעובד המועסק במשרה חלקית ישולם השכר באופן יחסי להיקף משרתו.

4. עובד שלא עבד בחלק מהיום ישולם השכר היחסי, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד גבוה משעה אחת.

5. השכר המירבי היומי– נכון לתקופת ההסכם 1,510 ₪.

יובהר כי מעסיק ששילם לעובד בגין ימי ההיעדרות במועד היעדרות, יבוא התשלום שבוצע על חשבון תשלום השכר המתחייב לפי צו ההרחבה, כך שלא יהיה כפל תשלום בגין אותו יום היעדרות.

עובדים שהוצאו לחל"ת

עובד שהוצא לחל"ת, ואשר אלמלא החל"ת היה זכאי לתשלום שכר לפי צו זה, ופנה למעסיק לקבלת תשלום שכר לפי הסכם זה – ישולם לו לפי הסכם זה בגין התקופה, אך לא יותר מגובה השיפוי שיקבל המעסיק בגין אותו עובד עבור אותה תקופה (בכפוף להסדרת ההתחשבנות לגבי העובד בין המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים).

הוראות מתווה החל"ת יכנסו לתוקפן חודש ימים לאחר מועד פרסום צו ההרחבה, וזאת לצורך הסדרת מתווה ההתחשבנות שייקבע בין המוסד לביטוח לאומי לבין רשות המיסים.

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

מחלקת דיני עבודה עומדת לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה. לאתר המחלקה לחצו

הכותבים הינם עורך דין שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה ועורכת דין טל אסולין, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרדנו.