מנגנון לרישוי סביבתי משולב אושר בחוק בכנסת

עדכון לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,

ברצוננו לעדכן, כי לאחר דיונים ממושכים, אושר חוק הגנת הסביבה  (ייעול הליכי רישוי סביבתי), התשפ"ד-2024 בקריאה שלישית בכנסת. החוק צפוי להכנס לתוקף בשנים הקרובות (בהדרגה).

החוק מהווה שינוי משמעותי בכל הנוגע לרגולציה סביבתית על מפעלים– הוא מאחד בין 3 היתרים סביבתיים: היתר פליטה לאוויר (מכוח חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008), היתר רעלים (מכוח חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993) והתנאים הסביבתיים ברשיון העסק (מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968). מטרת החוק היא להחיל בישראל את עקרונות הרגולציה הסביבתית האירופאית, לתת ודאות ארוכת טווח למפעלי תעשייה ולצמצם את הבירוקרטיה החלה עליהם כיום, וכן להגביר מנגנוני שקיפות.

הרפורמה בחקיקה מבחינה בין מפעלים ועסקים בעלי סיכונים סביבתיים גדולים, לכאלו בעלי סיכונים מקומיים, ומתאימה את מנגנוני הרישוי והאסדרה לאופי הסיכונים.

להלן מקצת מן השינויים העיקריים:

1.  היתר פליטה אחוד- בעל מקור פליטה טעון היתר, שהפעילות שהוא מבקש לבצע במקור הפליטה, טעונה בנוסף להיתר פליטה, גם היתר רעלים או שנדרש לגביה אישור מאת נותן האישור לשם מתן רישיון לפי חוק רישוי עסקים, יגיש לממונה, בקשה להיתר פליטה אחוד, על פי התנאים וההוראות המפורטים:

א. בעל מקור פליטה זה לא יגיש בקשה להיתר רעלים לפי חוק חומ"ס.

ב. הוראות לפי חוק חומ"ס לעניין פעילות ללא היתר רעלים לא יחולו על פעילות הטעונה היתר פליטה אחוד.

ג. הוראות אחרות מכוח חוק החומ"ס יוסיפו לחול על הפעילות האמורה.

ד. לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק החייב ברישוי לפי חוק רישוי עסקים עבור עסק הטעון היתר פליטה אחוד.

ה. תוצאות קבלת היתר פליטה אחוד:

–  לא יידרש בעל מקור הפליטה להיתר רעלים.

– היתר הפליטה והתנאים ייראו כאישור למתן רישיון או היתר לפי חוק רישוי עסקים. לא יידרש עבורו רישיון אחר ולא ייקבעו תנאים אחרים ברישיון העסק.

2. היתר רעלים אחודהמבקש לעסוק ברעל בעל תכונת סיכון, בעיסוק הטעון היתר רעלים לפי חוק חומ"ס, שנדרש לגביו, נוסף על היתר הרעלים, אישור השר לשם מתן רישיון או היתר לפי חוק רישוי עסקים, יגיש בקשה להיתר רעלים אחוד.

א. לא יינתן רישיון או היתר רעלים זמני לעסק החייב ברישיו לפי חוק רישוי עסקים, אלא לאחר קבלת היתר רעלים אחוד.

ב. תוצאות קבלת היתר רעלים אחוד:

– ההיתר ותנאיו יראו כאישור למתן רשיון עסק ותנאים ברשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים.

– לא יידרש עבורו רישיון אחר ולא ייקבעו תנאים אחרים ברישיון העסק.

3. הקלה בבחירת הטכניקה המיטבית הזמינה BAT שינוי ההגדרה של "טכניקה מיטבית זמינה", והיצמדות לדרישה האירופאית, המאפשרת בחירה מבין קבוצת טכניקות מיטביות ומתקדמות הזמינות.

4. הוספת מנגנון השגה על היתר פליטה או היתר רעלים-
המפעלים יוכלו לערער על תנאי בהיתר או על סירוב לתת היתר, במסגרת הגשת בקשה לקבלת היתר פליטה לאוויר או היתר רעלים בפני עובד המשרד להגנ"ס שימונה לכך.
בנוסף, ניתן יהיה להגיש ערעור על החלטת עובד המשרד האמור למנכ"ל המשרד להגנ"ס, במקרים מסויימים:

א. כאשר קיים חשש סביר שתנאי מסויים בהיתר יסכן את המשך קיומו של קו ייצור או המתקן כולו.

ב. במקרה של תשתית לאומית (רכבת; תחנת כוח; מתקני אחסון דלק או נפט; נמל; מתקן התפלה; בית חולים; שדה תעופה)- במידה ותנאי בהיתר עלול לפגוע משמעותית באיכות השירות לציבור / למשק או באספקתו או להוביל לעליה משמעותית ביוקר המחייה.

הערעורים ותשובת המשרד יפורסמו לציבור.

5. הסתמכות על רגולציה אירופאית– סמכויות לפי החוקים האמורים לעניין התקנת תקנות, בחינת בקשות והשגות והחלטה בהן, מתן היתרים או אישורים וכד', יופעלו על פי גישה סביבתית משולבת, ובהתאם לאסדרה האירופאית. במקרים בהם האסדרה האירופאית אינה מתאימה לתנאי הארץ, יופעלו הסמכויות על בסיס אמות מידה מקצועיות המיושמות במדינות מפותחות, ובשים לב לשיקולים הבאים: בחינת השפעות הדדיות בין מרכיבי הסביבה השונים ובחינת השפעות על הסביבה ובריאות הציבור כמכלול; ניהול סיכונים; העדפת הפחתה במקור (וכאשר זה בלתי אפשרי אז צמצום השפעות); הפחתת נטל אסדרה עודף. כאשר לא ניתן להורות על אסדרה אירופאית לעניין מסויים, יפורסמו הוראות לעניין אופי הבחירה בהסדר שעליו יש להתבסס בהפעלת הסמכויות.

6. הודעה על שינוי שאינו שינוי הפעלה משמעותי– בעל היתר פליטה יודיע לממונה על כל שינוי שאינו שינוי הפעלה משמעותי, ושאינו כרוך בשינוי תנאי ההיתר שבכוונתו לבצע במקור הפליטה נושא היתר הפליטה או באופן הפעלתו לעומת הנתונים שצוינו בבקשה להיתר הפליטה, 45 יום לפחות טרם ביצוע השינוי, לרבות פירוט בדבר השינוי, ופירוט ההשפעות על הצפויות על הסביבה של מקור הפליטה, אם ישנן. ככל שיקבע הממונה כי מדובר בשינוי משמעותי, ידרש בעל ההיתר להגיש בקשה לשינוי הפעלה משמעותי.

7. חיוב אתרי פסולת בהיתר פליטה לאוויר– מתקנים כגון מטמנות, מתקני טיפול בפסולת אורגנית, ומתקני פסולת לא מסוכנת נוספים, ידרשו לקבל היתר פליטה.

8. פטור מהיתר פליטה- המשרד להגנת הסביבה יוכל להעניק פטור מהיתר פליטה במקרה שבו המפעל מוכיח כי במקור הפליטה לא יכולה להתבצע פעילות בכמות/ נפח/ הספק המחויבים בהיתר, גם אם הציוד מאפשר זאת באופן תיאורטי. נדרש להוכיח כי קיימת מגבלה פיזית או הגבלה החלה על מקור הפליטה לפי דין אחר, שבגינה לא יתאפשר למפעל לבצע פעילות המחייבת היתר.

9. שינוי בהיתר פליטה קיים על פי תקנות או הנחיות- באם הוראות החוק משנות תנאים בהיתר פליטה קיים, רשאי השר לקבוע כי הם יכנסו לתוקף לגבי היתרים עוד טרם מועד חידושם, בתנאים מסויימים המפורטים בחוק.

10. תכנית פיקוח- ייקבע נוהל פיקוח שיתייחס לאופן ביצוע הפיקוח על כלל מקורות הפליטה טעוני ההיתר לפי החוק.

11. פרסום לציבור של צווים מנהליים- המשרד להגנת הסביבה יחוייב לפרסם את הצווים המנהלים שהוא מוציא למפעלים.

12. הוראות מעבר– החוק כולל הוראות מעבר, וכן הוראות בדבר מפעלים בעלי היתרים קיימים. החוק יכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2024, אולם מועד החלת מרבית הסעיפים יהיה בהדרגה, על פי המפורט בהוראות המעבר, כאשר בכל שנה החל מינואר 2027, ענפי פעילות נוספים שיקבעו יצטרכו להגיש בקשה להיתר פליטה או היתר פליטה אחוד. ענפי הפעילות האחרונים יגישו בקשה בינואר 2033. בשנת 2034, יחל סבב חדש בו יחודשו ההיתרים שניתנו בתחילה.

בסבב הראשון של ההיתרים, הם יינתנו ל-7 שנים, והחל מן הסבב השני, הם ינתנו ל-10 שנים.

אנו מבהירים כי האמור בעדכון זה הנו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.
במקרה של סתירה, הנוסח המחייב הנו נוסח החוק כפי שפורסם וכפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, ולא האמור בעדכון זה. לצורך יעוץ משפטי יידרש בחינתו של המידע הרלוונטי בכל מקרה לגופו.

*הכותבות הינן עורכת הדין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורכת הדין טל גרנות, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם, לרבות כמובן ביישום או חידוש של היתרים סביבתיים.