עדכון לקוחות דיני עבודה – מלחמת "חרבות ברזל"

במשפט אחד - עדכון לקוחות

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד – 2023 [התקבלה ביום 9.11.2023]

להלן עיקרי המתווה שנקבע בחוק בראי העסקת עובדים:

עסקים הנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מעוטף עזה (כולל באר שבע, אשקלון ואשדוד) ועד 5 ק"מ בגבול הצפון זכאים לפיצוי נזק עקיף מלא.

עסקים בשאר חלקי הארץ זכאים לפיצוי בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסק באוקטובר 2023 בהשוואה למחזורים קודמים. גובה המענק תלוי בשיעור הפגיעה, בגודל העסק, ובגובה הוצאות העובדים.

ככלל, מעסיקים יוכלו לקבל החזר של 75% משכר העבודה ששולם לעובדים המוכפל בשיעור הפגיעה במחזור.

במתווה ישנן הקלות בזכאות לדמי אבטלה בגין חל"ת:

1. קיצור הזמן המינימלי לחל"ת מ- 30 ימים רצופים, ל- 14 ימים.

2. הוספת אפשרות יציאה לחל"ת ביוזמת העובד לתקופה של 14 יום רצופים ומעלה בנסיבות שבן הזוג במילואים ולעובד יש ילד מתחת לגיל 14 (או 21 לילדים בעלי צרכים מיוחדים)

3. קיצור תקופת האכשרה מ-12 חודשי עבודה מתוך 18 ל-6 חודשי עבודה מתוך 18 (או 3 מתוך 18, אם מדובר באדם בעל מוגבלות).

4. הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה.

5. אין צורך לנצל ימי חופש בטרם יציאה לחל"ת.

6. מעסיק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור התקופה שבה היה העובד בחל"ת.

7. הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה בגין חל"ת עבור אדם המתגורר ביישוב שפונה.

כמו כן, תוקן חוק עבודת נשים כך שתקופת החל"ת אינה באה במניין 60 הימים לאחר חופשת הלידה. בנוסף, השר רשאי להתיר פיטורים של עובדת שהוצאה לחל"ת לאחר הלידה כל עוד הפיטורים אינם קשורים ללידה, תקופת הלידה וכו' ובלבד שחלפו 60 ימים.

בנוסף, ניתן מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, בדומה למענק ששולם בתקופת הקורונה.

המתווה תקף החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 30.11.2023, אך השר רשאי להאריך את תוקפו עד לסוף השנה.

פיצוי למעסיקים בגין עובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון

ביום 29.10.23 הבהיר מנכ"ל רשות המסים במכתב למעסיקים את עיקרי הדברים הבאים:

בהתאם לחוק מעסיק רשאי לתבוע פיצוי בגין שכר ששילם לעובד שנעדר מעבודתו "בשל היום שבו לא עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון".

בהתאם להוראות מערכת הביטחון פונו תושבים מישובים בעוטף עזה והצפון, וכתוצאה מכך נעדרו מעבודתם. מעסיק ששילם שכר לעובד שכזה למרות היעדרותו יהיה זכאי לפיצוי מלא של שכרו מהמדינה, וזאת עד לגובה של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (כ-32,000 ₪).

לצורך קבלת הפיצוי על העובד להיות תושב אחד הישובים שפונו כאמור, אך אין הכרח שמקום מושבו של המעסיק יהיה באחד הישובים שפונו.

רשות המסים תפרסם פרטים על מערכת ייעודית לצורך הגשת הבקשות לפיצוי.

[מכתב מנכ"ל רשות המסים למעסיקים מיום 29.10.2023 בעניין פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה]

 הגדלת שיעור תגמולי המילואים

שיעור התגמול המינימלי בגין שירות מילואים בתקופת המלחמה עודכן ל-300.61 ₪ ליום (במקום 215.17 ₪ ליום) ו- 9,018 ₪ לחודש ( במקום 6,455 ₪ לחודש).

 שווי שימוש ברכב לעובד בצו 8

בהתאם להנחיות רשות המיסים, עובדים אשר גויסו בצו 8 או הוצאו לחל"ת והחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם, ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם, זאת במקום לזקוף שווי רכב מלא, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.

במטרה להקל על המעסיקים ועל ציבור העובדים שגויסו למילואים בצו 8, אפשרה רשות המסים  למעסיק לוודא מול העובד או מי מטעמו את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח (לדוג' רכבים שהושארו בשטחי כינוס).

בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, נתנה הקלה נוספת כך שהודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב או אי העמדת הרכב לרשותו או לרשות מי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

הארכת תוקף ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

ביום 7.11.2023 הוארך תוקפו של ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות עד ליום 7.12.2023 או עד לסיום מצב החירום, המוקדם מביניהם.

ההיתר מאפשר העסקה בשעות נוספות בתנאים כפי שפרסמנו בחוזר מיוחד – מצב מיוחד בעורף.

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד – 2023

ביום 6.11.2023 פורסמה הצעת החוק, במסגרתה מבקשת הממשלה להרחיב את איסור פיטורי עובדים גם במקרים הבאים:

– מי שהתפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד הישובים המפורטים בתוספת לחוק (מדובר בשורה ארוכה של ישובים בצפון ובדרום הארץ).

– מי שהוא הורה, בן זוג, ילד או אח של נעדר או חטוף כתוצאה מפעולות האיבה או פעולות המלחמה.

נזכיר, כי חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, טרם תיקונו כאמור, מגן, בין היתר, מפני פיטורי עובדים שנמנע מהם להגיע לעבודה מחמת הוראות פיקוד העורף או לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 (או גיל 21 לילדים עם צרכים מיוחדים), עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, בשל נסיבות כאמור.

לסיום נזכיר, כי הנחיות פיקוד העורף משתנות מידי יום-יומיים, ולכן יש להתעדכן באתר באופן שוטף בדבר ההנחיות התקפות למיקומכם.

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.
*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד  ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

הכותבים הינם עורך דין שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה, עורכת דין איילת רם, שותפה, עורכת דין טל אסולין, שותפה, עורכת דין נועה מוזס בעזרת לין תבל, מתמחה ממחלקת דיני עבודה במשרדנו.