עדכון לקוחות – סביבה, קלינטק ואנרגיה מתחדשת

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לכם תמצית עדכונים בתחום סביבה, קלינטק ואנרגיה מתחדשת.

במהדורה זו:

♦ תוקנו על ידי רשות המים תעריפי שפכים אסורים ונכנסו לתוקף בינואר 2017 ;
♦ פורסמו מפרטים אחידים לרישוי עסקים להערות הציבור;
♦ בית המשפט ביטל החלטת רשות מקומית לשלול רישיון עסק של מפעל בגין מטרדי ריח בשל שלילת זכות השימוע מהמפעל;
♦ רשות מקומית שהפעילה מתקני מים בפארק עירוני ללא מיגון אקוסטי פעלה שלא כדין ועד להקמתו הוגבלה הפעלת המתקנים למניעת מטרדי רעש;
♦ הזמנה לוועידת קלינטק ה- 21 , גני התערוכה תל אביב 22-23.2.2017 ;


תוקנו על ידי רשות המים תעריפי שפכים אסורים ונכנסו לתוקף בינואר 2017
רשות המים תיקנה את אופן החישוב של תעריפי שפכים אסורים, כך שישקף את העלויות הנוספות שנגרמות לתאגידי המים והביוב כתוצאה מהזרמת השפכים האסורים למערכת הביוב העירונית. התיקון נכנס לתוקף בינואר 2017. בשיטה החדשה, מפעל ישלם על חריגה בהזרמת שפכים אסורים לפי רכיבי העלות המושפעים מהמזהמים שהזרים לביוב )פגיעה בצנרת ומרכיבי ההולכה; סתימות ונזקים בתחנות שאיבה; פגיעה בתהליך הטיפול במט"ש; פגיעה באיכות הבוצה; המלחת הקולחין ומי התהום;(. זאת, בניגוד לשיטה הקודמת בה לא היה קשר ישיר בין סוג המזהם בו התגלתה חריגה וכמות המזהמים בהם הייתה חריגה, לבין התעריף . בנוסף, התעריף בגין שפכים אסורים הוגבל ל- 40 ₪ למ"ק ביוב. לפי עמדת רשות המים תשלום על חריגות של שפכים אסורים לפי התעריפים החדשים צפוי להיות נמוך בממוצע ב- 60% ביחס לתעריפים הישנים.
ניתן לעיין בכללים העדכניים כאן.


פורסמו מפרטים אחידים לרישוי עסקים להערות הציבור
בהתאם להחלטת הממשלה מיום 17.01.2016 , פורסמו להערות הציבור באתר משרד הפנים טיוטות מפרטים אחידים לרישוי עסקים )הפעימה השנייה(. פרסום טיוטות אלה הינו חלק מהרפורמה ברישוי עסקים שמטרתה לשפר ליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. הערות הציבור יתקבלו עד לתאריך 10.04.2017. המפרטים שיש בהם פרק הגנת הסביבה ואשר פורסמו להערות הציבור מתייחסים למילוי מכלי גז, ייצור מזון ומסגריות.
ניתן לעיין בטיוטות המפרטים שפורסמו כאן


בית המשפט ביטל החלטת רשות מקומית לשלול רישיון עסק של מפעל בגין מטרדי ריח בשל שלילת זכות השימוע מהמפעל
מפעל לייצור תערובות מזון לבעלי חיים, פעל בעיר כפר סבא למעלה מ- 20 שנה. המפעל פעל שישה ימים בשבוע, וכתוצאה מפעילותו פלט ריחות הניתנים לזיהוי בעוצמות משתנות. לנוכח הליכי הפיתוח האורבני, התקרבו בתי השכונה הירוקה בעיר עד למרחק של כ- 350 מ' מהמפעל. כתוצאה מכך, למרות שיפורים שהוכנסו במפעל לצורך הפחתת רמת פליטת הריחות מהמפעל, הגיעו תלונות חוזרות ונשנות מהתושבים על מטרדי ריח שמקורם במפעל. על רקע דברים אלה, החליטה עיריית כפר סבא לשלול את רישיון העסק של המפעל. עתירת המפעל לביטול ההחלטה, מן הטעם שההחלטה ניתנה תוך פגיעה בזכות הטיעון שלו, התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי  רכז.
בית המשפט קבע כי לנוכח מהות הפגם שנפל בהתנהלות הרשות המקומית, ולאחר איזון בין שמירה על אינטרסים סביבתיים כגון איכות החיים של תושבי השכונה ומניעת מפגעי ריח, לבין שמירה על האינטרס של המפעל, כי עניינו  לא יפגע ללא מתן הזדמנות הולמת להשמיע את טענותיו, הנושא יוחזר לרשות המקומית. זאת, לצורך שקילת ההחלטה מחדש לאחר שייערך למפעל שימוע ראוי והולם. עד אז נקבע כי החלטת הרשות המקומית בטלה למפרע.
(עת"מ 45052-06-16 (מרכז) בראון ובניו בע"מ נ' עיריית כפר סבא, ניתן ביום 27.11.2016)


רשות מקומית שהפעילה מתקני מים בפארק עירוני ללא מיגון אקוסטי פעלה שלא כדין ועד להקמתו הוגבלה הפעלת המתקנים למניעת מטרדי רעש;
תושבי רמת השרון עתרו לבית המשפט נגד עיריית רמת השרון והעומדים בראשה, בגין מטרדי רעש שנגרמים להם עקב הפעלת פארק עירוני "הנצח" בסמוך לבתי מגוריהם, בגין מתקנים יוצאי דופן שהוצבו בו הכוללים מתקני מים,
מזרקות וזרנוקים. מפלסי הרעש שנמדדו בדירות העותרים היו גבוהים מהסף המותר בתקנות הרעש. העותרים טענו כי העירייה ונציגיה הפרו הבטחה שניתנה להם לבנות קיר אקוסטי להפחתת הרעש מהפארק. בית המשפט קיבל את העתירה וציין כי מפלס הרעש שנמדד אצל העותרים הוא בלתי סביר, כמו גם שעות הפעילות שהן שעות אסורות להקמת רעש באזור מגורים לפי התקנות. בית המשפט מתח ביקורת על כך שהרשות לא שקלה ולא בחנה, כפי שהיה עליה לעשות, את מטרדי הרעש שהיו עשויים להיגרם מהמתקנים לבתי המגורים הסמוכים לפארק. לאור זאת נקבע כי ההחלטה להפעיל את הפארק ללא מיגון אקוסטי הינה החלטה בלתי סבירה, ולכן נדרשת הקמתו של קיר אקוסטי כאמור כתנאי להפעלת מתקני המים. עד להתקנתו של המיגון האקוסטי, הוגבלו שעות הפעלתו של הפארק, והעירייה חויבה בהצבת פקחים להבטחת קיום הוראה זו.
(עת"מ 41445-04-15 (תל אביב) פרידמן ואח' נ' עיריית רמת השרון ואח', ניתן ביום 19.10.2016 )


הזמנה לועידת קלינטק ה- 21 , גני התערוכה תל אביב, 22-23.2.2017
ועידת קלינטק ה- 21 שהינה התערוכה והוועידה הבינלאומית בנושא אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, תחבורה ירוקה, מחזור, ביו גז, מים ואיכות הסביבה, תתקיים בימים – 22.02.2017-23.02.2017 בגני התערוכה בת"א.
הוועידה והתערוכה מפגישה בין שלל מקבלי ההחלטות ומובילי הדעה בישראל בתחום הקלינטק, מציגה רבי שיח מרתקים וחושפת שלל שירותים, חידושים וטכנולוגיות בענף. משרדנו נוטל השנה חלק פעיל בוועידה, ואנו מזמינים אתכם להגיע ולהשתתף כאורחינו בכנסים ובתערוכה. להרשמה (ללא עלות) כמוזמני משרדנו היכנסו לקישור כאן.
לצפייה בתכנית הועידה היכנסו.


אנו מזכירים כי האמור בעדכון זה הנו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.
לצורך יעוץ משפטי יש לקחת בחשבון את המידע הרלוונטי לכל מקרה לגופו. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה