עדכון לקוחות – סביבה, קלינטק ואנרגיה מתחדשת

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לכם תמצית עדכונים בתחום סביבה, קלינטק ואנרגיה מתחדשת.

במהדורה זו:

♦ טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי לקידוחי גז ונפט בים להערות הציבור –
♦ הנחיות חדשות בנוגע לחיובי שפכים תעשייתיים
♦ אישור תביעה ייצוגית נגד תאגיד מים בגין זיהום הים
♦ חקיקה חדשה בנושאי אסבסט
♦ פיקוח על מחירים בשוק הפסולת


טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקת גז ונפט בים מטעם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – פורסמה להערות הציבור
טיוטת סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בים פורסמה להערות הציבור על ידי משרד – התשתיות הלאומיות, אנרגיה והמים. סקר אסטרטגי סביבתי משמש לניהול רגולטורי של אוצרות טבע ולקביעת מדיניות כוללת לפיתוחם, והוא מבוסס על דירקטיבה אירופאית )חקיקה מנחה( ובהמשך, ועל נוהלי ארגון המדינות לשיתוף פעולה כלכלי OECD בשנת 2006. משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, יזם את הכנתו של סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים, לצורך יצירת בסיס מידע וכלי עזר לקבלת החלטות, עבור הממונה על ענייני הנפט במשרד, למתן זכויות לחיפוש ולהפקת נפט וגז טבעי בים. זאת, על מנת לכלול שיקולים סביבתיים במסגרת פיתוח בר קיימא של משאבי נפט וגז טבעי בים, ולצורך איזון בין הצורך בפיתוח מאגרי גז ונפט בים לבין צמצום פגיעה אפשרית בסביבה תוך בחינת תועלות נוספות מבחינה סביבתית, חברתית, כלכלית.
הסקר שפורסם, כולל פרקים המרכזים מידע סביבתי קיים, מציגים שיקולים כלכליים בפיתוח מקורות דלק בים, סוקרים את הרגולציה ואת שיקולי המדיניות, ועוד. ניתן להעביר התייחסויות לטיוטת הסקר בכתב עד 31.7.2016 .
לקריאת טיוטת הסקר האסטרטגי הסביבתי לחצו.


פורסמו הנחיות חדשות של רשות המים בנוגע לחיובי שפכים תעשייתיים
רשות המים פרסמה החודש הנחיות חדשות לתאגידי מים וביוב ולמועצות אזוריות בנוגע לחיובי שפכים תעשייתיים . בין החידושים שמוצאים ביטוי בהנחיות:
♦ הקפאת כל החיובים בגין דטרגנטים, נונ יונים ואניונים עד להודעה חדשה; –
♦ ביטול חיובים בגין ערכי pH בין 5 ל- 6 ומעל ל- 10 בתנאים מסוימים;
♦ הסרת הפרמטרים VOC's, SVOC, BTEX, MTBE מתוכניות הניטור;
♦ חובת נוכחות נציג המפעל כתנאי לתקפות דיגום של מפריד שמן/דלק ממים בתנאים מסוימים;
♦  הוצאתם של מפעלים המזרימים למערכת הביוב שפכים סניטריים בלבד מתכניות הניטור;
♦  הסרתם של מסעדות, קניונים ובתי מלון שצריכת המים שלהם קטנה מ- 5 קוב ביום מתוכניות ניטור לשפכים;

ההנחיות נכנסו לתוקף ביום פרסומן 10.7.16, ולכן הן חלות על דיגומים שייערכו עם ולאחר הפרסום . באשר לחיובים שהוצאו ו / או טרם נפרעו בעד דיגומים שנערכו במפעלים לפני פרסום ההנחיות , על תאגידי המים לבחון את אותם חיובים לאור ההנחיות החדשות בשיקול הדעת המתבקש ובשום שכל ככל האפשר. ניתן לעיין בהנחיות כאן.


התקבלה בקשה לתובענה ייצוגית נגד תאגיד מים שזיהם את הים
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תובענה ייצוגית בסך 27,000,000 ₪ בגין זיהום מי הים בעיר הרצליה וסגירת חופי הרחצה, עקב תקלה שארעה במכון לטיהור שפכים.
התובענה הוגשה על ידי תושבי הרצליה נגד תאגיד המים מי הרצליה, בטענה כי הזרים שפכים לים בשנת 2013 ובכך מנע מהתובעים כמו גם ממתרחצים, גולשים, שייטים, עוסקים בספורט, חובבי טבע ותושבי המרכז לטייל, – –
להתאמן ולנפוש בחוף הים. לטענת התובעים, הזרמת השפכים לים מקורה ברשלנות התאגיד, אשר לא דאג לכך שצינורות הביוב יהיו תקינים, לא ביצע טיפולי מנע וכשל בהחזקתם התקינה. השופטת קבעה כי התובעים הוכיחו ברמת ההוכחה הנדרשת בשלב זה כי יש להם עילת תביעה כנגד התאגיד בגין יצירת מפגע סביבתי, כי התקלה שארעה במכון לטיהור שפכים הביאה לזיהום מי הים וכי קיימת אפשרות סבירה שהיא תוכרע לטובת הקבוצה . בית המשפט הוסיף וקבע כי ישנה חשיבות ציבורית להגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהקשר של הגנת הסביבה, ואין די במנגנוני האכיפה במישור המנהלי והפלילי. לפי האמור בהחלטת בית המשפט, בתובענה ייצוגית כזו יש בכדי לתמרץ מזהמים פוטנציאליים לנקוט באמצעי זהירות למניעת זיהום הסביבה, מראש ולא בדיעבד לאחר שנגרם כבר הנזק, ולהפוך את הזיהום לבלתי משתלם מבחינה כלכלית.
(ת"צ (ת"א) 29117-03-13 דב יעקובוביץ נ' מי הרצליה בע"מ, ניתן ביום 29.2.2016 , פורסם בנבו)).


תיקוני חקיקה בנושאי אסבסט
בחודש יוני פורסמו תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת( )תיקון( התשע"ו- 2016 , שמטרתן להגדיל את זמינות האתרים המורשים לקליטת פסולת אסבסט צמנט, עד להעברתה להטמנה. לפי התקנות שחלו עד לתיקון, חל איסור על הכנסת פסולת מסוג זה לתחנת המעבר . לפי התיקון, מפעיל תחנת מעבר לפסולת בנין או לפסולת מעורבת, יהיה רשאי להכניס פסולת אסבסט צמנט לתחנת המעבר, ובלבד שיש בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט והוא מקיים את הוראות החוק ואת תנאי הרישיון.
בתנאי רישיון המפעיל יקבעו הוראות מפורטות לניהול ותפעול תחנת המעבר בכל הנוגע בפסולת האסבסט צמנט, לרבות החובה לקלוט את הפסולת כאשר היא ארוזה, את אופן האריזה, ביצוע דיגום סביבתי תקופתי, מגבלת זמן לתקופת אחסון ומגבלת כמות.
בנוסף, פורסם צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (מוצר דמוי אסבסט), התשע " ו- 2016 . הצו מרחיב את האיסורים הקיימים בחוק על ייצור, החזקה ומסחר באסבסט גם על מוצרים מסוימים שהוגדרו "דמויי אסבסט". איסורים אלה אינם רטרואקטיביים. דהיינו, לא תחול חובת הסרה על מוצרים דמויי אסבסט קיימים, אלא ייאסר סחר והתקנה של מוצרים חדשים ממועד כניסתו לתוקף של הצו . הצו מגדיר מוצרים "דמויי אסבסט" כמוצרי בנייה בעלי צורה גלית ללא קשר לגובה הגל, אורך הגל ומספר הגלים בלוח, אשר מכילים מלט, בצבע אפור, אף אם נצבעו בצבע חיצוני.

הצו נועד למנוע הטעיה במוצרי אסבסט אשר יכולה לנבוע ממראם, צורתם, מבנם והשימוש בהם, ואשר עלולה להוביל למפגע מסוכן, לנזק כלכלי, או לחשש מיותר ולמגבלות על הציבור שלא לצורך.
ניתן לעיין בתקנות ובצו כאן.


פיקוח על מחירים בשוק הפסולת
ועדת המחירים, שבחנה את תחום הטיפול בפסולת העירונית המעורבת, מצאה שקיימות מספר אינדיקציות לריכוזיות בתחום הטיפול בפסולת עירונית ובהן: עליית מחירים לא סבירה לאורך השנים פערי מחירים משמעותיים עבור הטמנה; שונות בגבייה בין לקוחות; רווחיות יתר של העוסקים בתחום. לאור הריכוז שנמצא באספקה של השירותים אשר משפיע על מידת התחרותיות ועל המחירים, הוחלט על פרסום צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לשירותי טיפול בפסולת מעורבת), התשע"ו-2016 . לפי הצו שפורסם, נדרשים העוסקים בשירותי הטיפול בפסולת מעורבת להגיש מידע על הרווחיות ועל המחירים למפקחת על המחירים במשרד להגנת הסביבה בהתאם למתכונת שנקבעה למטרה זו. הדיווח הראשון על פי הצו כולל את השנים 2013-2015 , כאשר לגבי השנים 2013-2014 הוארך מועד הדיווח עד 5.8.2016.
ניתן לעיין בנוסח הצו כאן.


אנו מזכירים כי האמור בעדכון זה הנו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.
לצורך יעוץ משפטי יש לקחת בחשבון את המידע הרלוונטי לכל מקרה לגופו. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה