עדכון מלחמת "חרבות ברזל" תיקון לחוק – הגנות מפיטורים בגין מלחמת חרבות ברזל והפרשות לפנסיה לחטוף / נעדר

עדכון לקוחות

ביום 27.11.2023 התקבל התיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד – 2023. במסגרת התיקון, נאסר על מעסיקים לפטר עובדים שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו את עבודתם בהתקיים אחד מאלה:

1. עובד שהתפנה ממקום מגוריו אשר נמצא באחד היישובים המנויים בתוספת.

2. עובד שהוא הורה או בן זוג של חטוף או נעדר.

3. בן משפחה אחר של חטוף או נעדר, אם הגיש הצהרה בכתב שהוא הגורם הבלעדי שנדרש להיעדר בנסיבות אלו. "בן    משפחה אחר" – ילד שמלאו לו 18 או אח או אחות של ההרוג, הנעדר, השבוי או החטוף.

4. עובד שהוא חטוף או נעדר.

5. עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו עקב שירות צבאי של בן הזוג או ההורה השני.

בנוסף, במסגרת התיקון תוקן חוק הביטוח הלאומי, ונקבע, בין היתר:

(א) מעסיק של עובד חטוף או נעדר ימשיך לבצע הפרשות לקופות גמל לקצבה (פנסיה), אם וככל שביצע ההפרשות לפני החטיפה או ההיעדרות, ובנוסף יפריש גם את חלק העובד, והכל בהתאם לשכר העבודה שהיה משולם במידה שהיה עובד.

(ב) ביטוח לאומי יעביר למעסיק שיפוי עבור ההפרשות כאמור, ובלבד שלא ניתן מימון לתשלום ממקור אחר.

(ג) חטוף או נעדר שהעסקתו הסתיימה בחמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה/ההיעדרות או שהעסקתו הסתיימה לאחר המועד כאמור, ביטוח לאומי יעביר למעסיק את התשלומים שהמעסיק והעובד נהגו לשלם לקופת גמל לקצבה סמוך לפני סיום ההעסקה, במשך תקופת ההיעדרות, וזאת לשם הבטחת זכויות העובד בקופת הגמל לקצבה.

(ד) עצמאי שהפריש לקופת גמל לקצבה במהלך שנה לפני חטיפתו / היעדרותו, יעביר לו ביטוח לאומי תשלומים לאותה קופת גמל לקצבה, בהתאם להכנסתו ברבעון שלפני החטיפה או ההיעדרות.

(ה) המועד לביצוע התשלומים המגיעים מהמעסיק בעד התקופה שקדמה למועד פרסום התיקון לחוק – 27.11.2023 – יהיה לא יאוחר מיום 20.12.2023.

לחצו לקריאת התיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד – 2023

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד  ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

הכותבים הינם עורך דין שבי מיכאלי, שותף וראש מחלקת דיני עבודה, בעזרת לין תבל, מתמחה ממחלקת דיני עבודה במשרדנו.