"חרבות ברזל" – עדכון סביבה בתקופת הלחימה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

בימים אלו קשים אלו, בעקבות מצב החירום בו מדינת ישראל שרויה עקב הלחימה ב"חרבות ברזל", אנו מבקשים לעדכן אתכם בהקלות שהנהיג המשרד להגנת הסביבה בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. לאור האתגרים שבפני המפעלים בתקופה זו והזמינות הנמוכה של גורמי המקצוע, הודיע המשרד להגנת הסביבה בשלב ראשון על הנחיות עדכניות בדבר אחזקה וחידוש היתרי רעלים בתקופת המצב המיוחד. אנו מצפים כי נהלים דומים יאומצו בהמשך גם ביחס לתחומים סביבתיים נוספים.

לעיון בהנחיות לחצו כאן

להלן לנוחותכם עיקרי ההנחיות החדשות, שתוקפן נכון להיום עד 6.11.2023:

חידוש היתרי רעלים – חידוש היתרי רעלים שתוקפם עד לתאריך 10.11.2023 יתאפשר ללא ביצוע סיור מוקדם וללא קבלת אישורים מגורמי מקצוע או רשויות סטוטוריות שאינם זמינים בשל המצב, בתנאים המפורטים בהנחיות, ובהם התנאי כי לא נעשה שינוי משמעותי בפעילות העסק, בכמויות או בסוגי החומרים המסוכנים המוחזקים בו (כשינוי משמעותי תחשב בין היתר תוספת של רעלים חדשים או תוספת של 20% בכמויות ביחס להיתר הקיים), כי בוצע סיור בנושא חומ"ס בטרם הוצאת ההיתר הקיים או במהלך תקופת ההיתר, ולא ידוע על הפרות משמעותיות בתקופה זו; תידרש הצהרת העסק על עמידה בהיתר הקיים וכי לא חל בעסק שינוי משמעותי.
בעל עסק שאינו יכול לקבל אישורים נדרשים מגורמי מקצוע או מרשויות רלוונטיות יצהיר על כך ויתחייב להשלים את החסר 30 יום מתום מצב החירום.  להיתר הרעלים שיוצא יוסף תנאי בנוסח זה.
ביחס למפעלים מסוימים, המוגדרים בנוהל, יידרשו הסכמות מגורמים נוספים (מנהל המחוז, שירותי הכבאות, פקע"ר).

הוצאת היתרי רעלים חדשים – ככלל לא יינתן היתר רעלים חדש, או יאושר שינוי משמעותי בהיתר קיים, ללא סיור מקדים, אך במקרים חריגים הדבר אפשרי באישור ראש המערך הלאומי לחומ"ס.

צמצום פעילות או השבתת עסק בעל היתר רעלים – על בעל ההיתר לבחון את הסיכונים שעלולים לנבוע כתוצאה מכך לבריאות הציבור והסביבה, ולנקוט באמצעים להפחתת הסיכונים ולהבטחת שליטה על החומרים המסוכנים גם בעת הצמצום או ההשבתה. במקרה שבו קבועים תנאים בהיתר הרעלים או בהיתר אחר לעניין ביצוע הדממה או צמצום פעילות, יש לפעול על פיהם.
בעל היתר שעומד לצמצם או להפסיק את פעילותו יעביר על כך עדכון במייל למוקד הסביבה.
בעל העסק ימשיך להפעיל צוות חירום בהתאם לנוהל החירום ותיק מפעל כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) כל עוד בשטח העסק מוחזקים חומרים מסוכנים.

עדכון זה נועד לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.  במקרה של סתירה, הנוסח המחייב הנו נוסח הנוהל שפורסם, כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, ולא האמור בעדכון זה.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם בתקופה זו ביחס לאתגרים הסביבתיים והרגולטוריים, לרבות כמובן ביישום או חידוש של היתרים סביבתיים, בשעה קשה זו ובכלל.

*הכותבים הינם עוררכת דין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורך דין שגיא אגמון, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.

*הבהרה: עדכון זה נועד לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.  במקרה של סתירה, הנוסח המחייב הנו נוסח הנוהל שפורסם, כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, ולא האמור בעדכון זה.