עדכונים והקלות בשוק הנדל"ן לאור משבר הקורונה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

כידוע, ענף הנדל"ן הוכר כענף חיוני, ומשכך הוחרג ממגבלות החלות על פעילות המשק עקב התפשטות מגיפת הקורונה.

במסגרת עדכון זה נסקור בקצרה את העדכונים וההקלות שאושרו בתקופה האחרונה ואשר מטרתם לאפשר המשך הפעילות בתחום הנדל"ן ולהקל על הצדדים להשלים את העסקאות.

 

רכשתם דירה (יד ראשונה) מקבלן ? לאור המצב ניתן לשלם את שוברי התשלום גם באמצעות מדיה דיגיטלית.

בימים כתיקונם הוראות חוק המכר והפרקטיקה המקובלת קובעות כי לצורך תשלום על דירה שרכשתם הנכם נדרשים לשלם באמצעות פנקס שוברים אשר מונפק על ידי הבנק המלווה של הפרויקט. עם פנקס השוברים הרוכש נדרש לגשת לבנק ולבצע את התשלום בסניף הבנק.

כעת, לאור המצב המיוחד בו מצויה מדינתנו ולאור צמצום כוח האדם ושעות קבלת הקהל בבנקים פרסם הממונה על חוק המכר ביום 23.3.2020 הקלה אשר מאפשרת מעתה ועד ל-01.05.2020 לשלם מרחוק ובאמצעים דיגיטליים את שוברי התשלום לחשבון הליווי של הפרויקט אשר פרטיו מופיעים על השובר לתשלום.

אופן ביצוע התשלום וההנחיות מפורטות בנייר העמדה. לצפייה בניר העמדה – לחץ כאן.


יש לך משכנתא? ניתן להקפיא את תשלומי המשכנתא השוטפים

בהוראת החשב הכללי במשרד האוצר ובהמלצת בנק ישראל, מרבית הבנקים הודיעו כי יאפשרו ללקוחותיהם העסקיים והפרטיים פתרונות והקלות באשר לתשלומי משכנתא השוטפים.

הבנקים מציעים ללקוחותיהם אפשרות להקפיא את המשכנתא (הקרן והריבית) לתקופה של 3-4 חודשים בפטור מעמלה וללא צורך בהגעה לסניף. כל בנק הגדיר את אופן הטיפול בבקשות ההקפאה ומומלץ לפנות לאתרי הבנקים לקבלת מידע מלא.

חשוב לשים לב כי תשלומי המשכנתא שיידחו יתפרסו בצירוף ריבית והצמדה על פני יתרת תקופת ההלוואה ויגדילו את סכומי החזר המשכנתא הבאים.


דחייה בתשלומי מיסים לפי חוק מיסוי מקרקעין

ביום 27.3.20 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מיסוי) התש"ף 2020 במסגרתם נדחו מועדים מסוימים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 1963.

ביום 1.4.2020 פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע להבהרת התקנות.

בהתאם לתקנות נקבע כי במניין הימים לביצוען של הפעולות המפורטות להלן, לא תילקח בחשבון התקופה שמיום 22.03.2020 ועד ליום 31.05.2020 ("התקופה הקובעת") אם המועד האחרון לביצוע הפעולה חל בתקופה הקובעת או חודשיים לאחריה (עד ה- 31.07.2020).

אלו הפעולות עליהן חלות התקנות:

♦ הקטנת מקדמת מס שבח (הגשת בקשה, מתן החלטה וכן בקשה לבחינה חוזרת של ההחלטה).

♦ מסירת הודעה על: מכירת אופציה במקרקעין; עסקה מותנית בתנאי עתידי; הודעת יזם לעניין פינוי בינוי; הודעת מוכר בעסקאות תמ"א 38.

♦ מענה לבקשת יזם כי עסקה תהנה מהטבות פינוי בינוי.

♦ שליחת הודעות שומה; תיקון שומה.

♦ הגשת ערר; הגשת השגה.

יודגש, כי אין התקנות חלות על מועדי הדיווח והתשלום של עסקאות מקרקעין לפי סעיף 73 לחוק.

לקריאת הוראת הביצוע המלאה – לחץ כאן.


הקורונה – כוח עליון – האמנם?

על פי חוק המכר (דירות) 1973, קבלן המוסר דירות באיחור נדרש לשלם פיצויים לרוכשי הדירות, בשיעור הקבוע בחוק המכר.

במרבית חוזי המכר, ישנו סעיף של "כוח עליון" אשר בהתקיים נסיבות הסעיף, עומדת לקבלן הברירה לדחות את מועד המסירה ללא תשלום הפיצויים.

לאחרונה, מתקיים דיון ער סביב שאלת "הכוח העליון". קבלנים רבים שיגרו לרוכשים הודעות במסגרתן הודיעו כי מסירת הדירות בפרויקטים השונים תידחה, בעקבות מצב החירום שנוצר עקב התפשטות מגיפת הקורונה, המהווה כוח עליון.

משרד האוצר פרסם בימים אלו מכתב עליו חתום סגן החשב הכללי במשרד האוצר ובו עמדה לפיה מאחר ובשלב זה לא הוטלו על ענף הבנייה הגבלות (שכן ענף הבניה הוגדר כחיוני) ועל כן בשלב זה, אין להכיר במגיפה הקורונה כ"כוח עליון". המשמעות של עמדה זן, היא שקבלנים יידרשו לשלם פיצוי לרוכשים בגין עיכובים במסירה.

עמדה זו זכתה לביקורת רבה מצד גורמים שנים ובין היתר הועלתה הטענה כי משרד האוצר אינו הגורם המוסמך להכריע בנושא. אנו סבורים כי נושא זה יגיע לפתחו של בית המשפט אשר יידרש להכריע בסוגיה.


משכנתאות, שעבודים ומשכונות – אפשרות לעורכי דין לבצע רישומים באופן מקוון דרך מערכת המייצגים ללא הגעה פיזית ללשכות.

שורה של הקלות פורסמו בימים האחרונים על מנת לאפשר את המשך מתן השירותים.

בלשכת רישום המקרקעין, החל מהשבוע עורכי דין יכולים לבצע רישום משכנתאות באופן מקוון (באמצעות מערכת מייצגים), גם עבור משכנתאות של הבנקים לאומי, הפועלים, מרכנתיל ובנק ירושלים. בנקים אלה מצטרפים לבנק דיסקונט ולבנק מזרחי טפחות המאפשרים כבר מזה תקופה רישום משכנתאות באופן מקוון.

ברשם החברות ורשם המשכונות, נפתחה האפשרות לעורכי דין לרישום משכונות ושעבודים באופן מקוון, דרך מערכת המייצגים, דבר המייתר את הצורך להגעה פיזית ללשכות.

לקריאת הפרסומים הרשמיים – לחצו כאן – 1 ו- 2.


רשות מקרקעי ישראל ("הרשות") – פעילות מצומצמת ודחיית תשלומים

אושרה דחיית מועדי התשלום הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו.

שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הוא בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, ניתן לשלמו ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן וזאת עד ולא יאוחר מיום27.04.2020 . התשלום יבוצע ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.

מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות או העסקה.

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:

♦ נדחה התשלום כאמור לעיל, יידחו בהתאמה גם מועדי ביצוע שאר התחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות. כלומר – יידחה גם המועד להמצאת ערבויות, המועד לחתימה על ההסכם תשתיות והמועד להמצאת הסכם חתום לרשות.

♦ דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח ומועדי שאר ההתחייבות שהנן תנאי לחתימת הרשות על הסכם פיתוח/חכירה תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח ושאר ההתחייבויות כאמור לא משולמות לרשות (אלא משרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין אשר בעניינם יחולו הוראות הדין.

♦ דחיה זאת לא מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכמים.

♦ הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

*דחיית המועדים לא חלה על תשלומי תמלוגים מכל סוג שהוא.

לקריאת הפרסום – לחץ כאן.

בנוסף, ולאור המצב, הרשות נותנת מענה בעת הזו אך ורק לפניות דחופות, ורק בעניינים הבאים, שהוגדרו חיוניים:

♦ אישורי זכויות;

♦ מתן התחייבות לרישום משכנתא וסילוק משכנתאות;

♦ איכלוס משתכנים;

♦ העברת זכויות;

♦ חתימה על חוזים לאחר אישור עסקה ותשלום.


תכנון ובניה – דחיית מועדים, הקלות במתן תעודת גמר

בשל מצב החירום והמגבלות החלות על כוח העבודה יזמים רבים אינם יכולים להשלים את הליכי התכנון.

מתוך הבנה שהמשך ספירת המועדים צפוי "להחזיר אחורה" הליכי תכנון רבים, ובמטרה לצמצם את השפעת מצב החירום על הליכי התכנון והבניה, אושרו ביום 25.3.2020 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), תש"ף-2020.

במסגרת התקנות, הוארכו מרבית המועדים המפורטים בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובניה ולהחלטות מוסדות התכנון, החל מיום 15.3.20 ולמשך 60 יום.

התקנות "מקפיאות" למעשה את התקופות המפורטות בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובניה (למעט חריגים שפורטו בתקנות).

יובהר, כי התקנות אינן מונעות ממוסדות התכנון לבצע פעולות והליכים, אלא מקפיאות את המועדים לגבי סמכויות ופעולות שלא ניתן לבצען בעת הזו.

בנוסף, נקבע בתקנות כי רשות הרישוי רשאית לתת תעודת גמר גם אם עקב מצב החירום לא התקיים תנאי שנקבע בהיתר ו/או ייגרם עיכוב משמעותי במועד קיום התנאי האמור, ובלבד שמצאה כי אי-קיום התנאי אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין, בבטיחות הציבור ובבטיחות המשתמש וכי המבנה ראוי לשימוש.


משרד הבינוי והשיכון – הקלות בהתקשרות עם קבלנים ומתכננים

ביום 26.3.2020 פרסם משרד הבינוי והשיכון סל הקלות שמטרתו לסייע לקבלנים ומתכננים נוכח מצב החירום במטרה לעודד גורמים הנמצאים בקשר שוטף עם המשרד, כך שפעילות התכנון והבנייה לא תיעצר.

בין היתר, נקבעו הקלות להתקשרות קבלני פיתוח עם משרד הבינוי והשיכון, במסגרתן נקבע כי קבלני פיתוח לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות, נקבע כי תינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד וכן כי המשרד יעבור לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה פשוט יותר על פי סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות.

גם בתחום התכנון נקבעו הקלות, בין היתר נקבע כי ישוחררו ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמת, יופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד, ויוקדמו מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי.
לקריאת הפרסום – לחץ כאן.


מובהר ומודגש, כי עדכונים נוספים והוראות נוספות עדכניות מפורסמים חדשות לבקרים, ולפיכך מובהר כי העדכון הנ"ל תקף ליום הוצאתו, ועליכם להתעדכן מעת לעת בכל הוראה חדשה ו/או מעדכנת.הכותבים, עורכי הדין יעל פלטאו-בילו,  שותפה במחלקת נדל"ן ומלונאות, ומורן צויבל.