פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב (חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי (תיקוני חקיקה), תשפ"ב-2022

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,

חוק רישוי סביבתי משולב (חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי (תיקוני חקיקה), תשפ"ב-2022

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בימים אלה פרסם המשרד להגנת הסביבה תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב (חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי (תיקוני חקיקה), תשפ"ב-2022, הפתוח להערות הציבור עד ליום 27.2.22.

החוק המוצע מציע רפורמה כוללת המבוססת על הסטנדרטים המקובלים באיחוד האירופאי, ומטרתו המוצהרת לפי התזכיר היא לטייב ולייעל את מערכי הרישוי הקיימים, הן מבחינה רגולטורית והן מבחינה סביבתית, ולהוביל להפחתת נטל האסדרה על המגזר העסקי, ולהגברת הוודאות והשקיפות.

להלן מקצת מן השינויים המוצעים בתזכיר:

♦הסדרי הרישוי בחקיקה הסביבתית הקיימת יתוקנו, כך שהליכי הרישוי יאוחדו ככל הניתן, וינתן היתר סביבתי אחד לפעילות בעלת פוטנציאל לגרום להשפעה סביבתית ניכרת.

♦הכוונה היא לאיחוד ההיתרים מכוח חוק אויר נקי, התשס"ח-2008 (היתרי פליטה), אישור ותנאים ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 והיתרי רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

♦יודגש, כי היתרים מכוח חקיקה אחרת לא יוסדרו במסגרת ההיתר האמור.

♦החוק כולל סדרה של תיקוני חקיקה בחוק אויר נקי, התשס"ח-2008, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, החוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, וסימן א1 בחוק המים, התשי"א-1951.

♦חלק הליבה בתזכיר הוא הוספת סימן ה' לחוק אויר נקי, הקובע הסדר לאיחוד היתר פליטה עם היתר רעלים, ועם אישור ותנאים לפי חוק רישוי עסקים. במסגרת התיקון המוצע, ועל מנת להפחית נטל עודף על בעלי מקורות הפליטה, ייקבעו התנאים בהיתרי הפליטה במכלול הנושאים המוסדרים כיום עם בשלושת מנגנוני הרישוי הקיימים. הווה אומר, שהיתר הפליטה האחוד יכלול גם את הנתאים לעניין מניעת סיכוני חומרים מסוכנים וכל התנאים שניתן לקבוע כיום בהיתר רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים ומכוח חוק רישוי עסקים.

♦חשוב להדגיש כי בעל המפעל עדיין יידרש לבקש רישיון עסק מרשות הרישוי, אולם אם קיבל המפעל היתר פליטה אחוד, יחליף היתר זה את הצורך באישור נתן האישור במשרד ואת התנים הסביבתיים ברישיון העסק.

משטר הרישוי שיחלו על היתר פליטה אחוד יהיה משטר הרישוי לפי חוק אוויר נקי, אשר יחליף את ההסדרים הקיימים בחוק החומרים המסוכנים ובחוק רישוי עסקים לעניין אותו היתר. כך, גם התנאים בהיתר האחוד יחליפו את התנאים ברישיון עסק במכלול ההיבטים הסביבתיים המוסדרים בו.

♦קביעת הסדר פורמלי של השגה על היתרי פליטה והיתר רעלים.

♦תיקון חוק החומרים המסוכנים, כאשר חלק מן השינויים המוצעים בחוק תזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי (תיקוני חקיקה) תשפ-ב-2022אויר נקי יאומצו לתוך חוק החומרים המסוכנים, החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים וחוק המים

תזכיר החוק פתוח להערות הציבור עד ליום 27.2.22. 

צוות מחלקת סביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה במשרדנו מלווה את לקוחות המשרד בנושאי רישוי סביבתי, וימשיך להיות מעורב באופן פעיל בהליכי החקיקה של תזכיר החוק.

לתזכיר המלא לחצ/י כאן

להרחבה על התיקונים המוצעים בתזכיר החוק לחצ/י כאן 

הסקירה המובאת לעיל נועדה להציג את עיקרי התזכיר, ואינה בבחינת חוות דעת או יעוץ משפטי.

אנו עומדים לרשותכם בעניין זה ובכלל.

הודעה על הרחבת המחלקה

אנו שמחים לבשר על צירופה של עו"ד טל גרנות למחלקת סביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה במשרדנו. טל שימשה כראש תחום בריאות וסביבה בארגון אדם טבע ודין במשך שבע שנים, ועסקה בליטיגציה, ברגולציה ובקידום מדיניות בנושאי בריאות, קהילה וסביבה.
בין היתר, היא הובילה את קידום האסדרה של רישום חומרי הדברה רעילים, וכן עסקה בניסוח וקידום הצעות חוק בענייני אקלים ובריאות הציבור.
לטל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני (כפול) במשפט ציבורי ובינ"ל מאוניברסיטת תל אביב ונורת'ווסטרן בשיקגו (בהצטיינות), והיא אף מרצה לדיני סביבה באקדמיה.
אנו מקדמים בברכה את עו"ד טל גרנות ויחד נמשיך להיות מחויבים להעניק לכם לקוחותינו כדרכנו, את שירותינו בסטנדרטים האיכותיים ביותר.

*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.