תקנה חדשה של הרשות לניירות ערך בארה"ב: חובות גילוי בדבר סיכוני אקלים בחברות הנסחרות בארה"ב

עדכון לקוחות

ביום 6.3.2024 אישרה רשות ניירות הערך של ארה"ב (Securities and Exchange Commission, SEC) כללים מחייבים לגילוי מידע הנוגע לסיכוני אקלים בתשקיפים, מסמכי רישום ובדוחות שנתיים.  כללים אלה כוללים, בין היתר, חובת גילוי מפורטת ביחס לסיכונים מהותיים הקשורים לאקלים (material climate-related risks); הפעולות הננקטות על ידי החברה לשם הפחתה או אדפטציה לסיכונים אלה; מידע אודות הפיקוח של הדירקטוריון והנהלת החברה על סיכונים אלה; ומידע אודות מטרות ויעדים הנוגעים להתמודדות עם נושאים אקלימיים ועלותם, אם עשויה להיות להם השפעה על העסק ואיתנותו. כמו כן, החברות מדווחות יידרשו לכלול מידע מתאים בבאורים לדוחות הכספיים, ובכלל זה מידע הנוגע להשפעת אירועי אקלים על ההנחות וההערכות הפיננסיות הנכללות בדוחות.

יתר על כן, גופים גדולים (חברות נסחרות בהיקף פעילות העולה על הרף שנקבע בכללים) יידרשו גם לגילוי של היקף של פליטות גזי החממה מפעילותם הישירה ומייצור האנרגיה שהם רוכשים ממקורות חיצוניים (Scope 1 & Scope 2) ושל השפעות של אירועי אקלים קיצוניים על פעילותם הכלכלית.

חובת הדיווח בהתאם לכללים המעודכנים תיכנס לתוקף בהדרגה, החל משנת 2025, בהתאם להיקף הכספים שהחברה גייסה מהציבור ולסוג הסיכונים.

הרקע לשינוי הנו ההשפעה הגוברת של שינויי האקלים על הפעילות הכלכלית והעסקית של חברות ציבוריות.  שינויי אקלים כוללים שורה של השפעות סביבתיות חובקות עולם, ביניהם התחממות ומדבור של שטחים חקלאיים, שטפונות, שריפות, עליית גובה פני הים, פגיעה במגוון הביולוגי וכו', ועשויים להשפיע על זמינות של חומרי גלם, על תהליכי הפקה, ייצור והובלה של מוצרים ועוד מגוון רחב של השלכות, אשר יש להם השפעה ישירה על מידת הסיכון של הפעילות העסקית.  יתר על כן, דרישות רגולטוריות בארה"ב ובעולם ביחס להפחתת ייצור גזי חממה עשויות להטיל נטל כלכלי כבד על גופים שלא נערכו כיאות להפחתת הפליטות הישירות והעקיפות של העסק (ומאידך, להעניק יתרון לגופים שנערכו מבעוד מועד).  לגורמים אלו תיתכן השפעה משמעותית על רמת הסיכון של הפעילות העסקית, ובהתאם לכך על ערך המניות הנסחרות.

הכללים החדשים מחליפים את הכללים הנוהגים היום, אשר פורסמו בשנת 2010, אשר השאירו פתח רחב לשיקול דעת של החברות המדווחות ביחס לעצם קיומם של סיכונים והערכת היקפם.  חוסר האחידות יצר קושי בקרב המשקיעים להעריך באופן אמין את הדיווחים ולהשוות בין דיווחים של חברות שונות שפעלו בהתאם לסטנדרטים שונים של דיווח.  ההרחבה של חובת הגילוי ויצירת סטנדרטים אחידים תואמות את המגמות המיושמות באיחוד האירופי בשנים האחרונות, ומחייבת בהדרגה ארגונים כלכליים גדולים לפעול בהתאם לעקרונות ESG (סביבה, חברה, משטר תאגידי – Environment, Social, Governance).

חשוב להדגיש, כי דרישת הדיווח אינה חלק מהדינים הסביבתיים בארה"ב, אלא הוטלה מכח דיני ניירות ערך, ונובעת מן הצורך להגן על המשקיעים בבורסות האמריקניות המפוקחות על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית. לפיכך, היא חלה גם על תאגידים זרים הנסחרים בבורסות האמריקניות, אפילו אם הסיכונים האקלימיים, תהליכי הייצור או פליטת גזי החממה שלהם אינם בארה"ב.  עם זאת, קיימות הקלות מסוימות ביחס למועדי הדיווח עבור חברות זרות.

יתר על כן, מאחר והערכת הסיכונים כוללת גם סיכונים לשרשרת האספקה, יצואנים ישראלים המוכרים סחורות ושירותים לחברות ציבוריות בארה"ב צפויים להידרש לספק מידע על סיכוני האקלים לפעילותן במידה ויש בכך ליצור חשיפה מהותית עבורן.

יוזכר לסיום, כי בנובמבר 2022 פרסמה רשות ניירות ערך בישראל הנחיה המחייבת בעלי רישיון גדולים, כהגדרתם בהוראה, ומנהלי קרנות לקיים בחינה האם לתת משקל לשיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG), במסגרת תהליך הערכת הסיכונים, בחירת ההשקעה, ניתוח ההשפעה על התשואה, בירור צרכי הלקוח ועוד. יש להניח, שבעקבות המגמה הברורה המסתמנת באירופה ובארה"ב ליצור סטנדרטיזציה של הערכת סיכוני אקלים וחובות דיווח, גם בישראל ככל הנראה עשויה להתקבל בעתיד רגולציה דומה בעניין.

עדכון זה נועד לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. במקרה של סתירה, הנוסח המחייב הנו נוסח הכללים שפרסמה הרשות, כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, ולא האמור בעדכון זה.

*הכותבים הינם עורכת הדין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורך הדין שגיא אגמון, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.