חקיקה חדשה לקיום ניסויים בהפעלת כלי רכב עצמאיים (אוטונומיים)

במשפט אחד - עדכון לקוחות

בימים האחרונים אומץ תיקון חקיקה שנועד לאפשר ניסויים בהפעלת כלי רכב עצמאיים (כלומר, כלי רכב שבהם מערכת נהיגה עצמאית ממוחשבת מחליפה את הנהג), בהפעלה מסחרית בכבישי ישראל, לרבות לשם הסעת נוסעים בתשלום. מדובר ברגולציה חדשנית, הרלוונטית במיוחד עבור המבקשים להפעיל כלי רכב עצמאיים לצרכים מסחריים, וכן עבור חברות ביטוח שיתבקשו לבטח הפעלת כלי רכב עצמאיים כאמור (תיקון מס' 130 לפקודת התעבורה, להלן – "התיקון לפקודה").

כפי שפורסם באתר הכנסת, עד כה נערכו ניסויים ברכב עצמאי לפי הוראות תקנות התעבורה, אך רק בהפעלה שאינה מסחרית ועם נוכחות של נהג ברכב. בהתאם לדברי ההסבר להצעת החוק, ההסדר החדש נועד לאפשר ניסוי בשימוש ברכב למטרות שהן ציבוריות באופיין (הסעת נוסעים כגון בנסיעות שיתופיות, ביצוע משלוחים וכיו"ב), וזאת בין היתר נוכח הצורך לעודד שימוש בתחבורה ציבורית. לפי התיקון לפקודה, מפעילי כלי רכב עצמאיים יחויבו בקבלת היתר הפעלה מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בכפוף לתנאים הקבועים בתיקון לפקודה, ובהם שעל המפעיל להיות חברה שהתאגדה בישראל וכן תנאים הנוגעים להגנת סייבר.

התיקון לפקודה מפרט שורה של דרישות שיש לעמוד בהן במסגרת הגשת הבקשה למתן היתר הפעלה, כמו גם חובות החלות על בעלי היתר הפעלה לאחר מתן ההיתר. בעלי היתר ההפעלה יהיו אחראים על כל היבטי ההפעלה של הרכב כאילו היו בעל הרכב, ובכלל זה בין היתר, על אירועים חריגים המתרחשים במסגרת ההפעלה הניסיונית. תוקף היתרי ההפעלה הוא ל-3 שנים, וניתן להאריכם בתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 9 שנים. עוד קובע התיקון לפקודה הוראות לעניין הסדרת מתן רישיון רכב לרכב העצמאי, ביטוח רכב עצמאי, סמכויות פיקוח והקמת ועדה מייעצת שתכלול נציגים מהגורמים הרלוונטיים, ושתפקידה לייעץ לשרת התחבורה לגבי התקנת תקנות בנושא רכב עצמאי.

בתוספת ה-14 לתיקון לפקודה נקבעו הוראות הנדרשות ליישום ההסדר ובהן תנאים למתן היתר הפעלה, חובות שיוטלו על בעלי היתרי ההפעלה ובהן חובות דיווח למשרד התחבורה לרבות על אירועים בטיחותיים וכן תנאים למתן רישיון רכב לרכב עצמאי. מטבע הדברים, הפעלת כלי רכב עצמאי עלולה להיות כרוכה בסיכוני סייבר, ודרישות בהקשר זה נקבעו הן ביחס לרישיון הרכב העצמאי והן כחלק מהתנאים למתן היתר הפעלה ומהדרישות מבעלי היתר הפעלה לאחר מתן ההיתר.
החוק פורסם ברשומות ביום 15.3.22 וצפוי להיכנס לתוקף חודש לאחר פרסומו ברשומות.
קישור לנוסח החוק המלא

 

המידע המוגש לעיל הינו מידע כללי בלבד, אין בו כדי להוות ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא אינו תחליף לקבלת יעוץ משפטי ו/או חוות דעת.