עדכוני מחלקת סביבה ואקלים – הקלות והיתרים של המשרד להגנת הסביבה בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים, 

בימים אלו קשים אלו, בעקבות מצב החירום בו מדינת ישראל שרויה עקב הלחימה ב"חרבות ברזל", ובהמשך לעדכונים הקודמים בעניין, אנו מבקשים לעדכן אתכם בהקלות נוספות שהנהיג המשרד להגנת הסביבה בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

בהמשך לחקיקת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים שפורסם ונכנס לתוקף ב-25 באוקטובר 2023, והארכת הרשיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי (ראה עדכון קודם כאן), פרסם המשרד להגנת הסביבה בימים אלה הנחיות עדכניות בנושא, שיעמדו בתוקפן עד לסוף חודש ינואר 2024, וזאת לשם מתן הגנה ראויה לציבור ולסביבה, ולשמירה על רציפות תפקודית. 

להלן לנוחותכם עיקרי ההנחיות החדשות שתוקפן נכון להיום עד 31.1.2024, ואשר באות במקום ההנחיה שפורסמה ביום 10.10.23 והוארכה עד ליום 6.11.2023. 

חידוש היתרי רעלים ורשיונות עסק

חקיקה להארכת תוקף היתרים קיימים- כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים שניתנו על ידי גורמי המשרד (למעט חריגים) שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 7.10.203 לבין 7.1.2024, יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי, באופן אוטומטי. הממשלה תוכל להאריך את תקופת ההארכה ככל שתקופת החירום תמשך. 

חידוש היתרים – 

המשרד ייתן עדיפות, ככל הניתן, לטיפול בבקשות לחידוש שכבר הוגשו, וניתן לטפל בהן כבשגרה. מומלץ לפעול להגשת בקשות מוקדם ככל האפשר

בקשה של מפעל לחידוש היתר שלא על פי נהלי העבודה הרגילים תהיה בכתב, ותכלול הצהרה על המגבלות בגינן לא ניתן לפעול לפי נהלי העבודה הרגילים. 

חידוש היתר יינתן מתום תקופת הארכה על פי החוק, לפי מועד הפקיעה הפרטני העדכני של ההיתר. בכל קיצור של תקופת ההארכה לפי חוק, ידווח הגורם המוסמך לרשות האסדרה. 

1. רישיון עסק – 

ניתן לחדש רישיון עסק לעסק שבו לא ניתן לבצע סיור פיקוח לקראת חידוש בתקופת ההנחיה, בתנאים הבאים: 

א. בוצע סיור פיקוח בשנתיים האחרונות (לעסקי A ו-B) או בשלוש שנים האחרונות (לעסקי C), אשר בחנו את כל הנושאים הסביבתיים.

ב. ישנה תמונת מצב המצביעה ככלל על עמידת העסק בתנאי רשיון העסק.

ג. ישנה הצהרה של בעל העסק על עמידה בתנאי רשיון העסק, וכי לא נעשו שינויים משמעותיים בעסק.

ד. אין פער משמעותי בין התנאים הקיימים ברישיון העסק לבין תנאים עדכניים בהתאם למקובל כיום. 

 – אם לא בוצע בעסק סיור פיקוח בשנתיים האחרונות (לעסקי A ו- B) או בשלוש שנים האחרונות (לעסקי C), ולא מתקיימים התנאים בסעיף א'-

* ככלל, אין מקום לחדש רישיון לעסק למלוא תקופת הרישיון, ויש לשקול את משך התקופה שלגביה ניתן לתת היתר זמני (3 חודשים עד שנה), בהתחשב בפרמטרים המפורטים בהנחיות,        לרבות אינדיקציות להפרות תנאי הרישיון או ליקויים שעלולים לסכן את הציבור והסביבה, אירועי חומ"ס, עמידה בתנאים ותיקון ליקויים באם העסק נדרש לתקנם, הצהרת בעל העסק על          עמידה בתנאי רישיון העסק ועל כך שלא נעשו שינויים משמעותיים בעסק. 

* ככלל, רישיונות והיתרים יחודשו בהתאם לתנאי המפרט האחיד, או בתנאים הקיימים שניתנו לעסק אם אין מפרט אחיד מחייב (למעט מצבים המפורטים בהנחיות).

2. היתר רעלים – חידוש היתר בתקופת ההנחיה

* חידוש ללא סיור מקדים – כאמור בעדכון הקודם, ניתן לחדש היתר רעלים בתקופת ההנחיה ללא סיור מקדים לפני חידוש בתנאים המפורטים בהנחיות ובהם התנאי כי לא נעשה שינוי משמעותי בפעילות העסק, בכמויות או בסוגי החומרים המסוכנים המוחזקים בו (כשינוי משמעותי תחשב בין היתר תוספת של רעלים חדשים או תוספת של 20% בכמויות ביחס להיתר הקיים), כי בוצע סיור בנושא חומ"ס בטרם הוצאת ההיתר הקיים או במהלך תקופת ההיתר, ולא ידוע על הפרות משמעותיות בתקופה זו; תידרש הצהרת העסק על עמידה בהיתר הקיים וכי לא חל בעסק שינוי משמעותי.

* חידוש ללא קבלת אישורים נדרשים– כאמור בעדכון הקודם, בעל עסק שאינו יכול לקבל אישורים נדרשים מגורמי מקצוע או מרשויות רלוונטיות יצהיר על כך ויתחייב להשלים את החסר 30 יום מתום מצב החירום.  להיתר הרעלים שיוצא יוסף תנאי בנוסח זה.

ביחס למפעלים מסוימים, המוגדרים בנוהל, יידרשו הסכמות מגורמים נוספים (מנהל המחוז, שירותי הכבאות, פקע"ר).

3. חידוש אישורי מנהל לפינוי פסולת חומרים מסוכנים, לרבות קרקעות מזוהמות 

* בקשות לחידוש אישורים שהוגשו לאגף חומ"ס או לאגף קרקעות מזוהמות– ניתן לפנות בבקשה פרטנית לאגף חומרים מסוכנים או לאגף קרקעות מזוהמות, לפי העניין, במידה ועולה קושי של מפעל לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, תוך פירוט הקשיים הנובעים ממצב החירום, ואלו ישקלו על ידי הגורם המוסמך. 

* חידוש אישורים ללא סיור פיקוח– ניתן לקבל אישור ללא קיום סיור פיקוח, במידה ולא ניתן לבצעו, בכפוף להצהרת בעל העסק על עמידה בתנאי האישור הקיים, ולאחר קיום שיחה מתועדת בנושא. לעניין אישור מנהל רוחביים – החידוש יינתן כפוף לאישור ראשת המערך הלאומי לחומרים מסוכנים.

4. הקלות בשפכי תעשייה

* בקשות להארכת תוקף הקלות כמפורט בהנחיות להגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה מיום 29.3.2022[1] – יטופלו ככלל כבשגרה. ככל שעולה קושי של מפעל מסוים לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, ניתן לפנות בבקשה פרטנית לגורם המוסמך, שייבחן אותה בהתאם לשיקול דעתו וכפוף להוראות החוק. 

5. היתרי פליטה, היתרי הזרמה או הטלה לים והיתרי קרינה 

* בקשות לחידוש היתרים אלו יטופלו, ככלל, כבשגרה ולפי לוחות הזמנים הקבועים בחוק אוויר נקי. ככל שעולה קושי של מפעל מסוים לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, ניתן לפנות בבקשה פרטנית לגורם המוסמך, שייבחן אותה בהתאם לשיקול דעתו וכפוף להוראות החוק. 

* מתן היתרים חדשים – ככל שלא ניתן לטפל בבקשה על פי נהלי העבודה הרגילים, הבקשה תיבחן באופן פרטני, על פי החיקוק הרלוונטי, וההחלטה תינתן כפוף לאישור מנהל המחוז וראש האגף הרלוונטי.

 – דחיית ביצוע הוראות שמועד ביצוען בהיתרים נקבע לשלושת החודשים הקרובים עד לסוף ינואר 2024

1. על העסקים לעמוד בדרישות הסביבתיות למניעת סיכון לאוכלוסייה או פגיעה בסביבה בכל עת, להעביר דיווחים מיידים על אירועי חומ"ס ואירועים סביבתיים ולעמוד בתנאי ההיתרים בכל עת (כגון דרישה לתשתיות, ניטור רציף ודיווח מקוון).  

2. תנאים בהיתרים, שאינם היתרי רעלים, שמועד הביצוע הקבוע להם בהיתר הוא בין ה- 7.10.2023 ועד ליום 07.01.2024, לרבות בדיקות תקופתיות ודיווחים הנדרשים בביצוע בתקופה זו, שאינם כאמור בסעיף 1 לעיל-  התנאים בהיתרים הם מחייבים כל עוד לא שונו באופן מפורש, ואולם נוכח הקשיים תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים עד ל- 07.02.2024, כאשר הגורם המוסמך לעניין ההיתר רשאי לפנות למפעל ולדרוש עמידה בלוח הזמנים הקבוע בהיתר, אם הדבר נדרש לפי שיקול דעתו המקצועי, ובהתחשב בנסיבות מצב החירום. 

3. הוראות בהיתרי רעלים, שמועד הביצוע הקבוע בהיתר הוא בין ה- 7.10.2023 ועד ליום 07.01.2024 –

לעניין התנאים הנוגעים למדיניות היערכות לרעידות אדמה ומועדי הגשת סקרים במסגרת תנאים לניהול סיכונים והגנה מפני סיכוני סייבר תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים גם ללא אישור פרטני, עד ליום 07.02.2024

* לעניין תנאים להוספת גלאים וניטור, מועדי יישום והטמעה של מסקנות וסגירת פערים בתחום הסייבר וניהול סיכונים, ועמידה בדרישות מיגון של פיקוד העורף – ככלל, אין בכוונת המשרד להגנת הסביבה לאפשר דחייה, וזו תתאפשר רק על פי החלטה פרטנית של ממונה רעלים, וכפוף לאישור האגף.

* בכל תנאי אחר – דחייה כפופה לאישור של ממונה רעלים במחוז, בהתאם לבקשה מנומקת שתוגש בכתב. 

4. היתרי קרינה – ניתן לפנות פרטנית בבקשה לשינוי תנאי ההיתר, ואולם יש להקפיד ולבצע במועד את הבדיקה השנתית להימצאותם ותקינותם של חומרים רדיואקטיביים, מתקני רנטגן ומאיצים בהיתרים מכוח תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980.

5. בכל בקשה נוספת שלא מוסדרת בהנחיה זו, וככל שעולה קושי של בעל היתר לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, בעל ההיתר רשאי להגיש לגורם המוסמך בקשה פרטנית מנומקת לדחיית מועדים בהיתר,בכפוף להוראות החוק הרלוונטי.

אנו מבהירים כי האמור בעדכון זה הנו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.      
לצורך יעוץ משפטי יידרש בחינתו של המידע הרלוונטי בכל מקרה לגופו.

לקריאת ההנחיות לחץ כאן

*הכותבים הינם עוררכת דין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורכת דין טל גרנות, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם בתקופה זו ביחס לאתגרים הסביבתיים והרגולטוריים, לרבות כמובן ביישום או חידוש של היתרים סביבתיים, בשעה קשה זו ובכלל.