במשפט אחד: "מס פחמן" – העלאת הבלו ושיעורי מס קנייה

עדכון לקוחות

ביום 15.1.2024, התקבלה החלטת ממשלה, שעניינה תמחור פליטות מזהמים מקומיים וגזי חממה, ואשר מטרתה להביא להפנמה מדורגת של העלויות החיצוניות הסביבתיות של פליטת פחמן ומזהמים מקומיים. יישום ההחלטה יעשה באמצעות תיקון צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004 החל על יצרני הדלק, ותיקון צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 החל על ייבואני דלק, כאשר מדובר בעליה מדורגת, שתחל משנת 2025 ועד לשנת 2023.  מצ"ב החלטת הממשלה (עמ' 3) בקישור 

שיעור המיסוי יפורסם באתר רשות המיסים כמס פחמן ישיר.

בעקבות החלטה זו, פורסם להערות הציבור נוסח צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס'… והוראת שעה מס'…), התשפ"ד-2024, והוא פתוח להערות הציבור עד ליום 30.1.2024.  מצ"ב נוסח הצו המוצע בקישור

נוסח הצו המוצע כולל העלאת שיעורי הבלו המוטלים על סוגים שונים של דלק בהדרגה החל מיום 1 בינואר 2025, במתווה מדורג אשר יאפשר לשוק תקופת הסתגלות וכן ודאות כלכלית ורגולטורית, יביא להפנמת העלויות החיצוניות של הפליטות ויתמרץ התייעלות אנרגטית ומעבר לדלקים נקיים.

ההעלאה המתוכננת מתייחסת לסוגי דלקים מאובנים שונים: פחם, גז טבעי, מזוט 0.5%, מזוט 1.0%, גפ"מ, פטקוק.

 לדוגמא, בשנה הראשונה (2025) יעלה הבלו על גז טבעי מ-19.3 ש"ח ל-33 ש"ח, והבלו על גפ"מ יעלה מ-133.66 ש"ח ל-176 ש"ח. להלן פירוט ההעלאה הצפוייה החל משנת 2025: 

עוד פורסם להערות הציבור נוסח צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'… והוראת שעה מס'…), התשפ"ד-2024, אשר אף הוא פתוח להערות הציבור עד ליום 30.1.2024.

נוסח הצו המוצע כולל העלאת שיעורי מס הקנייה המוטלים על סוגים שונים של דלק בהדרגה החל מיום 1 בינואר 2025, בהתאמה לעליית הבלו על הדלקים. 

מצ"ב נוסח הצו המוצע בקישור

החלטת הממשלה בעניין זה קובעת כי ינקטו צעדים משלימים מתוכננים לתמיכה במשק ובהם:

– יקבע נוהל תמיכה תקציבית במפעלים הצורכים דלקים, אשר ידמה את התמורה אותה היו זכאים לקבל במסגרת מכסת פליטות במנגנון הסחר בפליטות האירופאי EU ETS אילו היו כפופים לו, תוך שמירה על תמריצים להתייעלות המפעלים והתאמה לשוק ולמבנה מס הפחמן הישראלי. בין היתר, נוהל התמיכות יכלול פרמטרים שיתנו תמיכה משמעותית יותר למפעלים בישראל שתחום פעילותם חשוף למסחר בינ"ל ע"י יצרנים המייצרים במדינות בהן לא קיים מס פחמן.

– ככל שנוהל התמיכה לא יפורסם עד ליום 31.12.24, השר ישהה את עליית המס, והוא יחל בשנה העוקבת. 

– שקרן הניקיון תקצה תקציב לתמיכה בהסבת דלקים.

– על מנת להתמודד עם החשש כי המס יוביל לעלייה במחירי החשמל, נקבע כי בכל שנה, עד לשנת 2029, במידה ויעלה מחיר החשמל הממוצע לצרכן ביתי, ישהה שר האוצר או יצמצם את המס למשך שנה אחת, באופן שימנע את העליה במחיר החשמל מעבר לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן. 

– משרד האוצר יפרסם מתווה לתמיכה באוכלוסיות החלשות על מנת להתמודד עם עלייה במחירי האנרגיה.

– ככל שיהיו התפתחויות טכנולוגיות שיאפשרו צמצום פליטות הפחמן מדלקי המקור, משרדי הממשלה הרלוונטיים יבחנו משמעות התפתחויות אלו. 

שימו לב כי ניתן להגיש הערות לצווים האמורים עד ליום 30.1.2024. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם בנושא זה
הנכם מוזמנים לפנות למחלקת סביבה ואקלים בכל שאלה או בכל סיוע שיידרש לכם בעניין זה ובכלל.

**הכותבות הינן עורכת הדין ד"ר ציפי איסר-איציק, שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים ועורכת הדין טל גרנות, מחלקת סביבה ואקלים ממשרדנו.

*אנו מבהירים כי האמור בעדכון זה הינו מידע כללי אשר אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו.
לצורך יעוץ משפטי יידרש בחינתו של המידע הרלוונטי בכל מקרה לגופו.