ארכה במועד פרסום הדוח לרבעון השלישי של 2023

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 16.10.2023, פרסמה מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") הודעה לפיה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ניתנה ארכה לפרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 (להלן: "ההודעה"). ​לעיון בהודעת הרשות לחצו על הקישור.

להלן עיקרי ההודעה

1. התאגידים המדווחים יהיו רשאים להגיש את הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 לא יאוחר מיום 31.12.2023 (חלף 30.11.2023).

2. תאגיד אשר יבחר ליישם את הארכה בפרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023, יידרש לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה על כך, או עד ליום 30.11.2023, לפי המוקדם מביניהם.

3. תאגידים המעריכים כי הם צפויים להיתקל בקשיים לעמוד בדרישות הדין לגבי פרסום דיווחים מיידיים ותקופתיים, מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים.

4. תאגיד שיבחר לעשות שימוש בהקלה האמורה ויפרסם את דוחות הרבעון השלישי לשנת 2023 לאחר יום 30.11.2023, יהיה מנוע מלפרסם דוח הצעת מדף ולגייס באמצעותו כל עוד לא פורסמו דוחות אלה, אלא אם הרשות תקבע אחרת.

לעיון בהודעה הנוספת לחצו על הקישור

*הכותבים הינם איתן שמואלי,  שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועורך דין עידו זבורוף ממשרדנו.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.