במשפט אחד: דגשים לתאגידים המדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חרבות ברזל

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 7.11.2023, פרסמה רשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") דגשים וקווים מנחים לתאגידים המדווחים הנוגעים לגילוי הנדרש אודות השלכות מלחמת חרבות ברזל בעת פרסום דיווחים מיידיים ולקראת הכנת ופרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 (להלן: "ההנחייה") – ​לעיון בהנחיית הרשות לחצו על הקישור.

עיקרי דגשי הרשות אודות דיווחים מיידיים:

בקשר לפרסום דיווחים לגבי השלכות מצב המלחמה על פעילותם העסקית של תאגידים מדווחים, על תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת מכך בצורה מהותית, לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים באמצעות פרסום דיווחים מיידיים על השלכות מצב המלחמה על הפעילות העסקית לרבות עדכון שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בקשר לאירוע החורג מעסקי התאגיד, אשר יש לו או עשויה להיות לו השפעה מהותית על התאגיד, או על אירוע או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד, לרבות:

– פגיעה מהותית בנכסים;

– השבתה או סגירה מהותית של אתרי פעילות/סניפים;

– צמצום מהותי בפעילות העסקית או במצבת העובדים;

– ירידה מהותית בהיקף המכירות/הפעילות/צבר הזמנות/ביקושים;

– פגיעה או קשיים מהותיים בשרשרת האספקה/מערך ההפצה והשיווק/נגישות לחומרי גלם ומלאים/לקוחות/ספקים;

– פגיעה מהותית ברציפות התפעולית והתפקודית;

– קשיים תזרימיים, מצוקת נזילות ואירועי אשראי בר דיווח ;

– אירועי סייבר מהותיים;

– הפסדי אשראי מהותיים בגין לקוחות.

במסגרת פרסום הדיווח כאמור, על התאגיד להקפיד כי יוענק למשקיעים מידע אינפורמטיבי ועדכני המשלב מידע כמותי לצד ניתוח איכותי של ההשלכות המרכזיות של אירועי המלחמה על פעילותו העסקית ומידת ההשפעה על הרציפות התפעולית והמצב המימוני.

עיקרי דגשי הרשות אודות הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023:

בקשר עם פרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023, להלן מספר דגשים להיבטי גילוי שעל תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת ממצב המלחמה בצורה מהותית, לבחון את הכללתם בדיווח העתי:

1. ניתוח כללי של השפעת אירועי המלחמה על הפעילות השוטפת של עסקי התאגיד – ניתוח איכותי וכמותי בדוח הדירקטוריון של אירועי המלחמה אשר קיימת להם השפעה מהותית על המצב הכספי, הנכסים, תוצאות הפעילות, יכולת השמירה על רציפות תפעולית ותפקודית, מצבת העובדים, מצב העסקים מול לקוחות, ספקים ושאר נותני השירותים, ניתוח מדדים תפעוליים ופיננסיים מרכזיים שבהם נעשה שימוש לצורך הערכת הביצועים בענף אליו משויך התאגיד, השפעה על מקורות המימון ויכולת מחזור חובות, הסיכונים והחשיפות הנובעים ממצב המלחמה ותכניות ופעולות שהתאגיד נקט או שבכוונתו לנקוט כדי להתמודד עם ההשלכות.

2. ניתוח ענפי של השפעת אירועי המלחמה על עסקי התאגיד (עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדוח התקופתי לשנת 2022 ובדוחות העתיים לשנת 2023) – על התאגיד להעניק מידע כמותי ואיכותי בנוגע לאירועי המלחמה להם יש השפעה מהותית על פעילות התאגיד בהתאם לענף בו הוא פועל. על המידע לכלול הסברים על המגמות המתפתחות והצפויות להערכת התאגיד בשים לב לנסיבות הספציפיות של התאגיד ולענף בו פועל, לתקופת הדיווח ולתקופה ממועד הדיווח ועד למועד פרסום הדוחות. כמו כן, על התאגיד לכלול מידע על תכניות ופעולות שהתאגיד נקט או שבכוונתו לנקוט כדי להתמודד עם ההשלכות.

3. ניתוח מצב מימוני ופיננסי

3.1 גילוי בדוח הדירקטוריון על המצב המימוני והפיננסי – במסגרת זו יש לפרט את עיקרי הנחות המפתח, הנזילות, האיתנות הפיננסית, מקורות המימון העומדים לרשותו ויכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו. יש לפרט את עיקרי הנחות המפתח, שיקול הדעת שהופעל, ואת התרחישים השונים שהובאו בחשבון, אשר עומדים בבסיס הערכות התאגיד לגבי יכולת הפרעון;

3.2 תזרים מזומנים חזוי – נדרש לבסס ולפרט את ההנחות העומדות בבסיס התזרים החזוי, תוך התייחסות להשלכות המלחמה);

3.3 גילוי בדוחות הכספיים בדבר מצב פיננסי והנחת העסק החי – בעת בחינת הנחת העסק החי והמצב הפיננסי בהתאם לתקנים, יש ליתן דגש על השפעות המלחמה על הפעילות העסקית של התאגיד. במסגרת תיאור השלכות המלחמה על המצב העסקי הפיננסי של התאגיד, ככל שהן מהותיות או עלולות להיות מהותיות, יש לכלול מידע איכותי וכמותי שיאפשר למשתמשים להבין השלכות אלה, כגון: השפעות על עמידת התאגיד באמות מידה פיננסיות, מקורות מימון שעומדים לרשות התאגיד ויכולתו לגייס מקורות מימון נוספים במידת הצורך, השפעת המלחמה על תוצאות הפעילות העסקית, קצב "שריפת" מזומנים של התאגיד וכדו'.

4. אירועים לאחר תאריך המאזן – התאגידים נדרשים לבחון, בהתאם לנסיבות הספציפיות שלהם, את האירועים שאירעו לאחר תקופת הדיווח והשפעתם על התאגיד. בפרט ביחס לאירועי מלחמת חרבות ברזל. יודגש, כי אם תאגיד קובע כי אירועים אינם מחייבי תיאום, עליו לכלול בדוחות הכספיים גילוי בהתאם להוראות IAS 10 בדבר אופי האירוע, ואומדן ההשפעה הכספית שלו, ככל שמעשי.

את המידע המפורט בסעיפים 1-4 לעיל יש ללוות באמידת ההשפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית (למשל – פגיעה והשבתת נכסים, הפרשות להפסדי אשראי, פגיעה בהכנסות, ברווחיות וכיוצא בזה).

נשמח לעמוד לרשותכם.ן בכל הבהרה או שאלה, ואף לסייע בפרסום דוח מיידי למשקיעים, ככל שיידרש. לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון במשרדנו.

*הכותבים הינם איתן שמואלי,  שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועורך דין עידו זבורוף ממשרדנו.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.