הרחבת מעגל האחריות בגין הכללת פרט מטעה בדוחות של חברה ציבורית

במשפט אחד

ועדת האכיפה המינהלית על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אישרה לאחרונה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך ("הרשות") לבין מי ששימש בתקופה הרלבנטית כמנהל הבקרה התקציבית של חברת א. דורי בניה בע"מ ("החברה"), חברה שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתקופה הרלבנטית.

במסגרת ההסדר הודה מנהל הבקרה התקציבית ("מנהל הבקרה"), כי כלל נתונים מטעים בדוחות הבקרה התקציבית, עליהם היה אחראי מתוקף תפקידו ועליהם חתם. זאת, כאשר ידע שנתוני דוח הבקרה התקציבית נכללים בנתוני הדוחות הכספיים ומהווים בסיס להם. החברה ביצעה הצגה מחדש (Restatement) של הדוחות הכספיים בתקופות הרלבנטיות בגין טעויות בסך של 441 מליון ש"ח, מתוכם 313 מליון ש"ח מיוחסים להפרות נשוא ההסדר.

בכך, ביצע מנהל הבקרה הפרה של חוק ניירות ערך, הקובע כי אין לכלול בדוח המוגש לרשות, פרט מטעה. על מנת לבסס את ההפרה האמורה, נדרשה הרשות להראות כי התקיימו היסודות של (א) קיומו של פרט מטעה בדוחות הכספיים; (ב) הכללת הפרט המטעה בידי מנהל הבקרה; ו-(ג) כי היה על מנהל הבקרה לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר.

עיקר הדיון בהחלטת ועדת האכיפה התמקד בשאלה, האם נחשב מנהל הבקרה כמי ש"כלל" פרט מטעה בדוחות הכספיים (לפי הוראת פרט (4) לחלק ג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך שלשונו הינה "כלל פרט מטעה"), זאת משום שאינו חתום על הדוחות הכספיים, וכן משום שדוחות הבקרה התקציבית אינם מצורפים לדוחות הכספיים.

ועדת האכיפה קבעה כי דוחות הבקרה התקציבית לא רק שהיוו בסיס להכנת הדוחות הכספיים, אלא היו "לב הניהול" של החברה כחברה קבלנית, כך שיש קשר הדוק בין נתוני הבקרה התקציבית לבין הדוחות הכספיים. לפיכך, הייתה גם מעורבות ישירה של מנהל הבקרה, לא רק בהכנת דוחות הבקרה התקציבית, אלא גם בהיבטים מסוימים של הכנת הדוחות הכספיים עצמם, על בסיס דוחות הבקרה התקציבית.

בגין ההפרות האמורות, הוטל על מנהל הבקרה עיצום כספי בסך של 200,000 ש"ח, עיצום כספי על תנאי בסכום זהה, וכן נקבע כי יהיה מנוע מלכהן כנושא משרה בגוף מפוקח (חברה ציבורית, חברת דירוג, חברה בעלת רישיון ייעוץ, ועוד) לתקופה של שנתיים ממועד אישור ההסדר.

החלטת ועדת האכיפה מעניקה פרשנות מרחיבה למונח "כלל פרט מטעה" לעומת תיקי אכיפה קודמים, וממשיכה את המגמה של הרחבת מעגל האחריות בגין כלילת פרט מטעה בדוחות של חברות ציבוריות, כפי שנפסק לאחרונה בעניינו של עורך דין חיצוני אשר נמצא אחראי לדיווח מידי מטעה של חברה, ואשר עליו כתבנו בגליון קודם של "מהון להון".

ת"מ 10/17 יו״ר רשות ניירות ערך נ' בוריס אברהמוב (פורסם בנבו, 26.12.2019)


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.