חברה ומנהליה ספגו עיצום כספי בסך 650 אלפי ש"ח בגין הצעת ניירות ערך בלא תשקיף והטעיית הרשות

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ועדת האכיפה המינהלית על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אישרה לאחרונה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך ("הרשות") לבין קבוצת חברות ושותפויות העוסקת בייזום השקעות בפרויקטים של נדל"ן בגרמניה ("החברה") ושניים ממנהליה.

לפי נוסח ההסדר שפורסם באתר הרשות , בין השנים 2014-2017, החברה פרסמה הצעות להשקעה בנכסי נדל"ן בגרמניה, באמצעות פרסומות באינטרנט, באתר החברה ובאתרים אחרים וכן בעיתונות כלכלית בארץ. בפרסומים אלו נהגה החברה להציע ללקוחות פוטנציאלים להשקיע בה.

כעולה מההסדר, בשנים הרלבנטיות נוצר בידי החברה מאגר משקיעים פוטנציאליים שפנו אליה בעקבות פרסומיה, אשר מנה כ-6,000 ניצעים. לאלה שיגרה החברה, לגבי כל פרוייקט חדש, הודעות על הזדמנויות ההשקעה, שכללו בין היתר, את פרטי התשואה הצפויה, קיימה עם חלקם שיחות ופגישות, ואף ניהלה עימם משא ומתן לקראת חתימה על הסכמי השקעה.

החברה ומנהליה הודו כי הפרו את סעיף 15 לחוק ניירות ערך, לפיו אין לעשות הצעה או מכירה של ניירות ערך לציבור, בלא תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. כמו כן הודו המנהלים, כי פרסומי החברה אשר כללו את פרטי ההצעה, לא אפשרו לחברה ולמנהליה לחסות תחת הפטור הקבוע בחוק ניירות ערך, הקובע כי פרסום כללי בדבר כוונה להציע ניירות ערך, שאינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה, יהא פטור מחובת פרסום תשקיף.

החברה ומנהליה אף הודו כי הטעו את הרשות, בכך שהתחייבו בפניה מספר פעמים כי יתאימו את פרסומי החברה להוראות חוק ניירות ערך, וזאת לאחר פניות חוזרות של הרשות אל החברה בדרישה לעשות כן.

בגין כל האמור, הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 350 אלפי ש"ח, ועל כל אחד ממנהליה עיצום כספי בסך של 150 אלפי ש"ח.

יודגש כי על-פי הדין, חל איסור על עריכת ביטוח ומתן שיפוי בגין עיצום כספי בשל הליך אכיפה מנהלית, ועל כן מנהלי החברה יאלצו לשאת בעיצום הכספי בעצמם.

ועדת האכיפה אף הביעה הסתייגות מעמדת הרשות הדוגלת בהקלת הסנקציות בשל הנימוק לפיו מדובר בהפרה ראשונה של החברה ומנהליה. ועדת האכיפה ציינה כי נימוק זה אין בו כדי להשליך על מידת הענישה המתחייבת על רקע מכלול הנסיבות שאינן קלות. ניתן ללמוד מכך להבא לגבי עמדתה של ועדת האכיפה בכל הנוגע לטיעון כי יש להקל במקרים בהם מדובר בהפרה ראשונה של הוראות חוק ניירות ערך.

ת"מ 1/19 יו״ר רשות ניירות ערך נ' MHR1 ניהול השקעות בע״מ (פורסם בנבו, 03.10.2019)

 


הכותבעו"ד איתן שמואלי, הינו שותף במשרד ליפא מאיר ושות' וראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.