מהון להון – רשות ניירות ערך לא תאפשר הנפקה של חברות קנאביס לצרכי פנאי מישראל

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 16 ביוני 2020, פרסם סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") הודעת סגל לעניין פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל ("הודעת הסגל"). הרקע להודעת הסגל הוא פרסומיהן של חברות ציבוריות רבות בשנה האחרונה על כוונתן לפעול בתחום הקנאביס לצרכי פנאי (Recreational) בחו"ל (פעילות אשר אסורה בישראל) וכן בחינה של חברות פרטיות זרות העוסקות בתחום, של הצעה של מניותיהן לראשונה בבורסה, זאת נוכח הוראות סעיף 38 לפקודת הסמים המסוכנים.

על-פי סעיף 38 לפקודת הסמים המסוכנים, אזרח ישראלי או תושב ישראל אשר ביצע מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה בישראל היה נחשב לעבירה לפי פקודת הסמים, רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל. לפי סעיף זה ניתן לכאורה להעמיד לדין בישראל אדם שביצע מחוץ לישראל פעולה שאילו הייתה מתבצעת בישראל הייתה נחשבת עבירה, אפילו אם פעולה כאמור הינה חוקית במדינה בה התבצעה.

על-פי הודעת הסגל, יוכל תאגיד זר שיש לו פעילות מחוץ לישראל בתחום הקנאביס לצרכי פנאי, לבקש היתר מאת הרשות לפרסום תשקיף בהתקיים מספר תנאים, אשר המרכזיים שבהם הינם: (א) התאגיד התאגד ונרשם מחוץ לישראל; (ב) פעילות התאגיד בתחום הקנאביס לצרכי פנאי מתבצעת במדינה שבה פעילות זו מוסדרת מכוח חוק, כאשר לתאגיד יש רישיון מתאים בתוקף והוא פועל בהתאם לרישיון; (ג) בעל השליטה בתאגיד (או בעל עניין ככל שאין לתאגיד בעל שליטה) אינו אזרח או תושב ישראל; (ד) מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של התאגיד, ורוב נושאי המשרה הבכירה בתאגיד אינם אזרחי או תושבי ישראל.

עוד נקבע בהודעת הסגל כי לא ניתן לרשום למסחר בבורסה ניירות ערך של תאגיד שהתאגד בישראל אם הוא עוסק, במישרין או בעקיפין, בפעילות בתחום הקנאביס לצרכי פנאי, גם אם תאגיד כאמור פועל באמצעות תאגיד זר, תוך יישום כל המאפיינים שפורטו לעיל ביחס לתאגיד הזר, על התאגיד הישראלי.

 


לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון וניירות ערך של משרדנו.


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.