עובד אשר מניות חברה מוחזקות עבורו על-ידי נאמן אינו בהכרח בעל הזכויות המוענקות לבעל מניות בחברה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

כך פסק בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 19042-03-18 נבון נ' סול צ'יפ בע"מ (פורסם בנבו, 16.12.2019) במקרה של עובד אשר קיבל אופציות לרכישת מניות של החברה על פי תוכנית אופציות המאושרת לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המירן למניות של החברה והן עדיין מוחזקות על-ידי הנאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

כמקובל בחברות הזנק, העובד זכה לאופציות לרכישת מניות בחברה על פי תוכנית אופציות המאושרת לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. העובד המיר את האופציות לכדי מניות שכן מחיר המימוש היה ערכן הנקוב בן אגורה אחת, והמניות המשיכו להיות מוחזקות על-ידי הנאמן בנאמנות עבורו. פנה העובד לבית המשפט בבקשה להכרה כי עומדות לו הזכויות של בעל מניות בחברה, לרבות הזכות לעיון בפרוטוקולים של האספות הכלליות, תקנון החברה והדוחות הכספיים וכן הזכות להשתתף ולהצביע באספות בעלי המניות, שכן הנאמן מחזיק את מניות החברה בנאמנות עבורו.

מנגד, החברה שהעסיקה את העובד ביקשה לדחות את התביעה והדגישה כי הואיל והמניות עוד נמצאות באחזקת הנאמן ורשומות על שמו, כל הזכויות הנובעות מהחזקת המניות נתונות לנאמן בלבד. החברה אף הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה כי דיני החברות מכירים רק בבעלי מניות שרשומים ככאלה, והנאמן רשום כבעל המניות. החברה טענה שבכך כל טענה של העובד כי הוא בעל מניות בחברה בטלה.

בית המשפט, בבחינתו את הסוגיה, נדרש לשאלה האם לעובד זכויות בחברה כבעל מניות או שזכויות אלו נתונות לנאמן ולא לעובד. האם עצם החזקת המניות בנאמנות מונעת מהעובד ליהנות ולממש זכויותיו כבעל מניות בחברה?

בית המשפט בחן את טיבה של הנאמנות והגיע למסקנה כי אין מדובר בנאמנות שהינה שליחות לפיה הנאמן הינה שלוח של העובד וחובתיו כלפי העובד, אלא מדובר בנאמנות כלפי שלושה גורמים: בראש ובראשונה לטובת מס הכנסה לשם הבטחת תשלומי המס שיחולו על העובד; וכן לטובת החברה לשם הבטחה כי מימוש הזכויות במניות לא יפגע בחברה; ולטובת העובד לשם הבטחת זכויותיו שבבוא היום יהיה זכאי לקבל את המניות לידיו בכפוף לתשלום המס.

מכאן גוזר בית המשפט, כי כל עוד לא מימש העובד את זכויותיו, על-ידי קבלת המניות מידי הנאמן או מכירתם לצד שלישי, תוך תשלום המס, אין לעובד זכויות במניות. בית  המשפט דחה את עמדת העובד כי הנאמנות שוללת ממנו רק את הזכות לסיחור במניות.

בית המשפט הגיע למסקנה זו גם מכך שרק בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, שהינו הנאמן במקרה זה, הוא בעל מניות בחברה הזכאי לזכויות כבעל מניה.

מכאן, כי על העובד הרוצה ליהנות מזכויות של בעל מניות בחברה לממשן על-ידי העברתן לידיו מידי הנאמן, ולשאת במס הכרוך בכך, לרבות אי קבלת ההטבות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במקרה של מימוש טרם תום תקופת החסימה, או לבקש מהנאמן להפעיל זכויות אלו עבורו, ככל והנאמן (שאינו חייב לעשות כן) יחליט, לפי שיקול דעתו, לעשות כן.


הכותבים, עורכי הדין ד"ר זיו פרייז, שותף וראש המחלקה הבינלאומית – מיזוגים ורכישות, בנקאות ופיננסיים ובן לירז.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.