מהון להון – 200 אלפי ש"ח עיצום כספי לבעל שליטה בגין משיכה של כ-2.5 מיליון דולר מהחברה בלא דיווח

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ועדת האכיפה המינהלית על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), אישרה לאחרונה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך ("הרשות") לבין מי שהיה בתקופה הרלבנטית בעל השליטה בחברת צ'וזן נכסים בע"מ וכיהן כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון שלה ("החברה"), חברה שאגרות חוב שלה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב ופעלה בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב בתקופה הרלבנטית.

במסגרת ההסדר הודה בעל השליטה כי משך 2.5 מיליון דולר מן החברה, על מנת שישמשו לו להסרת משכנתא מנכס בבעלותו הפרטית (כחלק מעסקה שהחל לגבש בינו לבין החברה, שלא אושרה ולא יצאה אל הפועל), מבלי שהדבר הובא על ידו לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מראש, כנדרש על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 בעסקה עם בשליטה, וללא התייעצות עם יועציה המשפטיים או עם רואי החשבון החיצוניים שלה.

בנסיבות העניין וכפועל יוצא מן האמור, לא פרסמה החברה דו"ח מיידי אודות משיכת הכספים, וזו אף לא קיבלה גילוי במסגרת "אירועים לאחר תאריך המאזן" בדוחות  הכספיים של החברה לאותה תקופה. לציבור המשקיעים נודע על משיכת הכספים האמורה, רק במועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון שלאחר מכן (כלומר רק כשלושה חודשים לאחר משיכת הכספים).

לאחר שעורכי הדוחות הכספיים איתרו את המשיכה ודרשו מבעל השליטה להשיב את הכספים לחברה, החזיר בעל השליטה באופן מיידי את כל כספי המשיכה בצירוף ריבית בשיעור זהה לריבית האפקטיבית על אגרות החוב של החברה.

בכך, ביצע בעל השליטה שתי הפרות של חוק ניירות ערך, הראשונה של אי הגשת דוח מיידי במועד, והשנייה של אי הכללת פרטים מהותיים בדוחות הכספיים.

לצד ההפרה של העיקרון הגילוי הנאות אשר הינו מאבני היסוד של שוק יעיל, סברה הרשות כי יש להביא בחשבון את החזרת כל כספי המשיכה על ידי בעל השליטה בסמוך לגילוי ההפרה בתוספת ריבית, כי היה מדובר במשיכה חד פעמית בלבד, ויש להתחשב באלה כדי להקל הסנקציות שיוטלו על בעל השליטה.

בגין ההפרות האמורות, הוטל על בעל השליטה עיצום כספי בסך של 200,000 ש"ח, עיצום כספי על תנאי בסכום זהה, וכן נקבע כי יהיה מנוע מלכהן כנושא משרה בגוף מפוקח (חברה ציבורית, חברת דירוג, חברה בעלת רישיון ייעוץ, ועוד) לתקופה של 6 חודשים ממועד אישור ההסדר.

ת"מ 20/3 יו"ר רשות ניירות ערך נ' אורלינסקי (פורסם בנבו, 16.3.2020)

 


לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון וניירות ערך של משרדנו.


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.