הרשות ניירות ערך מודיעה על פתיחת ערוצי מימון ומסחר חדשים

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 23 ביוני 2020, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") הודעה בדבר פתיחת ערוצי מימון ומסחר חדשים ("ההודעה"). על-פי ההודעה, הרשות אישרה לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לפתוח ערוצי מימון חדשים, אשר מיועדים להקל משמעותית על גיוס הון, חוב ומסחר בתאגידים ושותפויות, שעיקר עיסוקן בתחומים הבאים: מקרקעין ונדל"ן להשקעה (בחו"ל בלבד); מחקר ופיתוח (היי-טק), ובכלל זה קרנות הון סיכון; קרנות מימון, ומכשירי גיוס הון נוספים אשר חלקם במסגרת תכניות הסיוע הממשלתי לסקטור העסקי ולמימון עסקים קטנים ובינוניים (לרבות אלה שיוקמו בעקבות משבר הקורונה).

על-פי ההודעה, יוזמה זו תאפשר לתאגידים ושותפויות בתחומים אלה לגייס הון או חוב, באמצעות שימוש בפלטפורמת מסחר נפרדת למשקיעים כשירים, ותאפשר לאותם משקיעים לסחור לאחר מכן בניירות הערך שרכשו, כלומר להפוך את השקעתם לנזילה.

הגיוס והמסחר יתאפשר באמצעות מערכת המסחר הנפרדת שכבר קיימת בבורסה, המיועדת רק למשקיעים מוסדיים וכשירים ("רצף מוסדיים"), שעד היום ניתן היה לסחור במסגרתה רק באגרות חוב וניירות ערך מסחריים שלא הונפקו לציבור. כעת מערכת זו תורחב לסוגי ניירות ערך נוספים שניתן יהיה לסחור בהם, בהתאם לתחומי פעילות מסוימים המפורטים לעיל.

על-פי הרשות, יוזמה זו נועדה לענות על עניין של תאגידים ומשקיעים בהינתן שתאגידים כיום נותרים פרטיים זמן ממושך יותר מבעבר, ומתוך שאיפה כי בסופו של דבר הם יגיעו לשוק ההון הציבורי.


לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון וניירות ערך של משרדנו.


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.