פורסם תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023

עדכון לקוחות

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 1.1.2024, פורסם תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023, (להערות הציבור עד ליום 22.1.2024) (להלן: "התזכיר"). ​ לעיון בנוסח התזכיר לחצו כאן. 

התזכיר כולל מספר תיקונים שנועדו לעודד את הפעילות בשוק ההון, לגוון את אפיקי ההשקעה והמימון ולשכלל את שוק ההון הישראלי, על מנת להתמודד עם ההשפעות המשמעותיות הצפויות עקב מלחמת "חרבות ברזל", על הכלכלה הישראלית. 

להלן עיקרי השינויים המוצעים בתזכיר:

הרחבת המכשיר של ניירות ערך מסחריים – להרחבה ולגיוון מקורות המימון של התאגידים הפועלים בשוק ההון הישראלי, מוצע לאפשר למציע להאריך את תקופת הפירעון של ניירות ערך מסחריים, שקבועה עד לתקופה של עד שנה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, ובסך הכל לתקופה מרבית של חמש שנים. הארכה כאמור נועדה להבטיח את גמישות המכשיר, לצמצם את לוחות הזמנים הנדרשים להנפקתו מידי שנה וכן להפחית את עלויות הגיוס הנדרשות להנפקת המכשיר ומחזורו מידי שנה.

רישום למסחר של חברה בעלת יותר מסוג מניות אחד – במטרה לפתוח אפיק השקעה נוסף למשקיע הישראלי, מוצע לאפשר לחברות אשר בהון המניות שלהן כמה סוגי מניות, להירשם למסחר כחברות דואליות בהתאם להסדר הרישום הכפול, ולקבוע כי במקרה שבו לתאגיד החוץ יש יותר מסוג אחד של מניות, תרשום הבורסה למסחר את סוג המניות הסחיר ביותר. על-פי חוק ניירות ערך בנוסחו הנוכחי, ביחס לחברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר נדרש כי בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב; וביחס לחברה רשומה, נדרש כי כל הנפקת מניות נוספת תיעשה במניות העדיפות ביותר בזכויות ההצבעה.

יצירת תשתית להקמת קרנות השקעות פרטיות בנאמנות – במטרה לגוון את אפשרויות המימון העומדות בפני חברות, מוצע לתקן את סעיף 59 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, כך שיסמיך את רשות ניירות ערך לקבוע הוראות שיאפשרו את התשתית ליצירת סוג חדש של קרן נאמנות פתוחה – "קרן השקעות פרטיות בנאמנות", אשר מנהל קרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בה למטרות השקעה משותפת גם בניירות ערך לא רשומים למסחר (חוב פרטי שהוא ניירות ערך, הון פרטי) ובנכסים שאינם ניירות ערך (חוב פרטי שאינו ניירות ערך, נדל"ן, תשתיות, סחורות ועוד), ולבצע בה אסטרטגיות גידור.

הסקירה המובאת לעיל נועדה להציג את עיקרי התזכיר, ואינה בבחינת חוות דעת או יעוץ משפטי.

 

*הכותבים הינם איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועורך דין עידו זבורוף בסיועו של המתמחה אריק צ'יקוטאי ממשרדנו.