ארכה לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, קיום אסיפות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעי תקשורת

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים,

ביום 16 במרץ 2020, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") הודעת סגל לעניין מתן ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי והשנתי לשנת 2019.
על-פי הודעת סגל הרשות, לאור הנסיבות החריגות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורונה, ניתנה ארכה בת 30 יום בפרסום הדוח התקופתי והשנתי לשנת 2019, כך שתאגידים מדווחים רשאים לפרסם את הדוח התקופתי עד ליום 30 באפריל 2020 (חלף 31 במרץ 2020).
סגל הרשות הבהיר כי תאגידים הבוחרים ליישם את הארכה בפרסום הדוח התקופתי, נדרשים לפרסם דיווח מיידי במועד קבלת ההחלטה על יישום הארכה.

בו ביום פרסם סגל הרשות הודעת סגל נוספת, במסגרתה הבהיר סגל הרשות כי לעמדתו לא קיימת מניעה כי בתקופה בה קיימות מגבלות אשר נועדו למנוע את התפשטות נגיף הקורונה (להלן: "תקופת המגבלות"), התאגידים יקיימו אסיפות כלליות של בעלי מניות ומחזיקי אגרות חוב באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיזית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. על-פי הודעת הסגל, תאגידים שפרסמו דוחות זימוני אסיפות עובר לתקופת המגבלות רשאים לעדכן את מקום התכנסות האסיפות לאמצעי תקשורת כאמור.

כמו כן, הבהיר סגל הרשות, כי לעמדתו לא קיימת מניעה שבתקופת המגבלות תאגידים יקיימו ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

הודעות הסגל האמורות, הינן בהמשך להודעת סגל שפורסמה ביום 8 במרץ 2020, שעסקה בגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, עליה כתבנו בניוזלטר הקודם.

סגל הרשות שב ומבהיר כי ככל שתאגיד מזהה קושי לעמוד בדרישות הדין לגבי פרסום דיווחים מידיים ותקופתיים, הוא מתבקש לפנות בהקדם לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע.

להודעת הרשות לחצו

♦ לקריאת הכתבה שפורסמה ב-Bizportal ​"רק הספקולנטים מרוויחים"; "הבנקים הכי מדאיגים" – שוק ההון 

♦ רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות בתקופת המגבלות ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים

♦ לקריאת החוזר בנושא השפעת נגיף הקורונה על תאגידים מדווחים


לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון וניירות ערך של משרדנו.


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.