הארכת מועד פרסום דוח רבעון ראשון, תוקפו של תשקיף מדף ועדכון לעניין מועד הקיבול בהצעות רכש והצעה לעניין כללי השימור והמחיקה בבורסה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

ביום 1 באפריל 2020, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") שתי הודעת סגל ושאלה ותשובה, במספר נושאים. כמו כן, ביום 26 במרץ 2019, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן: "הבורסה") בע"מ פרסמה הצעה להוראת שעה לעניין כללי השימור והמחיקה בהתאם לתקנון הבורסה.

הודעת הסגל הראשונה, עוסקת במתן ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020. על-פי הודעת הסגל הראשונה, לאור הנסיבות החריגות הנובעות מהתפרצות נגיף הקורונה, ניתנה ארכה בת 30 יום בפרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020, כך שתאגידים מדווחים רשאים לפרסם את הדוח הרבעוני עד ליום 30 ביוני 2020 (חלף 31 במאי 2020).

סגל הרשות הבהיר כי תאגידים המעוניינים ליישם את הארכה בפרסום הדוח הרבעוני, נדרשים לפרסם דיווח מיידי במועד קבלת ההחלטה על יישום הארכה כאמור.

הודעת הסגל השנייה, עוסקת בהארכת תוקפם של תשקיפי מדף. על-פי הודעת הסגל השנייה, היתר מאת הרשות לפרסום תשקיף מדף, שתוקפו הסתיים או צפוי להסתיים במהלך התקופה שחלה מיום 10 למרץ 2020 ועד ליום 10 למאי 2020, יוארך בחודשיים נוספים. על-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, תוקף היתר לפרסום תשקיף מדף הינו לתקופה בת 24 חודשים, וניתן להארכה לתקופה בת 12 חודשים נוספים.

כך למשל, תשקיף מדף שקיבל את היתר הרשות ביום 9 במאי 2017, ותוקפו הוארך ב-12 חודשים נוספים עד ליום 9 במאי 2020, יוארך בחודשיים נוספים ויהיה תקף עד ליום 9 ביולי 2020.

השאלה ותשובה (שו"ת) שפורסמו, עוסקים במועד הקיבול בהצעות רכש. על-פי השו"ת, אין מניעה לקבוע כי מועד הקיבול בהצעת רכש של אגרות חוב (שאינן המירות למניות) שתמורתה במזומן, יהיה בחלוף יום עסקים אחד ממועד פרסום ההצעה (למעט אם התאגיד פרסם דוחות כספיים או דוח דירוג למנפיק או לאגרות החוב מושא ההצעה או מידע מהותי אחר. במקרים אלו מועד הקיבול האחרון יהיה לכל הפחות 3 ימי עסקים לאחר מועד הפרסום כאמור).

בנוסף, הבורסה פרסמה הצעה להוראת שעה לעניין כללי השימור והמחיקה. על-פי ההצעה, תידחה הבחינה הקרובה לעניין עמידת החברות בכללי השימור, כך שהיא תיערך רק בחודש ינואר 2021 לפי נתוני החברות ליום 31 בדצמבר 2020. בהתאם, לא תישלחנה התראות חדשות לחברות שלא תעמודנה בדרישות השימור על פי הנתונים ליום 30 ביוני 2020. חברה אשר קיבלה התראה על פי הנתונים ליום 31 בדצמבר 2019, לא תועבר במהלך חודש יולי 2020 לרשימת השימור, גם אם אינה עומדת בכללי השימור.

כמו כן, חברה שכבר נמצאת ברשימת השימור, אשר במהלך שנת 2020 יחלפו 24 חודשים מהמועד בו חדלה להיסחר ברשימה הראשית (תקופת השימור הראשונה), ואשר לאחר מכן יהיה עליה לעמוד בדרישות מחמירות יותר, תוכל לחזור להיסחר ברשימה הראשית אם עד ליום 31 בדצמבר 2020 תעמוד בדרישות המקלות לצורך חזרה למסחר ברשימה הראשית (קרי עמידה בדרישות הכמותיות של שיעור או שווי החזקות ציבור, לפי העניין, הנדרשות בתקופת השימור הראשונה).

בנוסף חברה אשר במהלך שנת 2020 יחלפו 48 חודשים מהמועד בו חדלה להיסחר ברשימה הראשית, ואשר המועד שנקבע למחיקתה חל במהלך שנת 2020,יידחה מועד מחיקתה עד ליום 31 בדצמבר 2020. חברה כאמור תוכל לחזור להיסחר ברשימה הראשית אם עד ליום 31 בדצמבר 2020 תעמוד בדרישות הקבועות בתקנון הבורסה לחזרה לרשימה הראשית מחברת מעטפת (זאת אף אם היא לא הוגדרה כחברת מעטפת).


♦ לקריאת הכתבה שפורסמה ב-Bizportal ​"רק הספקולנטים מרוויחים"; "הבנקים הכי מדאיגים" – שוק ההון 

 לקריאת החוזר בנושא ארכה לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, קיום אסיפות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעי תקשורת

 לקריאת החוזר בנושא השפעת נגיף הקורונה על תאגידים מדווחים

♦ לקריאת החוזר בנושא רכישות עצמיות והצעות רכש עצמיות בתקופת המגבלות ובסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים


לפרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות למחלקת שוק ההון וניירות ערך של משרדנו.


הכותבים, עו"ד איתן שמואלי, שותף וראש תחום שוק ההון וניירות ערך ועו"ד עידו זבורוף.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.